Начало Новини Актуално Работодателите да променят работното време заради студа

Работодателите да променят работното време заради студа

Актуално
Работно време при ниски температури

Във връзка с метеорологичните прогнози за настъпване на голямо застудяване, Главна инспекция по труда напомня, че при неблагоприятни климатични условия работодателят има право да променя режима на работното време и е задължен да осигури здравословни и безопасни условия на труд за работещите хора.

През работното време температурата на работните места, на които постоянно работят хора, трябва да отговаря на установените норми и да се съобразява с използваните методи на работа и физиологичните изисквания. В големи производствени помещения (халета) и на други места, където през студения и преходните периоди на годината това е технически невъзможно, се вземат допълнителни мерки за затопляне на работещите (отоплени помещения или кабини, топли въздушни душове, осигуряване на специални работни облекла и др.). Изборът на отоплителните източници и системи се съобразява с изискванията и характера на работата и работното помещение и с нормите и изискванията за безопасност и здраве и пожарна безопасност. При работа в помещения, в които по технологични причини се поддържат отрицателни температури, на работещите се осигурява специално работно облекло и се въвежда подходящ режим на работа. Температурата в зони за почивка, помещения за дежурства, съблекални, бани, умивални, тоалетни, столови и стаи за оказване на първа помощ, трябва да е подходяща за предназначението им.

При неблагоприятни климатични условия е необходимо да се регламентира продължителността на работа на открито чрез разработването на рационален режим на труд и почивка, разработен от Служба по трудова медицина или специалисти по трудова медицина.

Работата на открито е особено характерна за строително-монтажните дейности. Ето защо законодателят е определил специални изисквания, дадени в Наредба 2 от 2004 г. В чл.50 ал. 1 е регламентирано, че извършването на строителни и монтажни работи на открито се преустановява при наличието на неблагоприятни климатични условия. Работодателят предприема допълнителни мерки за защита на работещите на открити работни места, като техническият ръководител на обекта прекратява работата на открито и извежда всички лица от строителната площадка, строежа или съответното работно място, когато има сериозна и непосредствена опасност за здравето или живота, или когато са налице условия, които изискват спиране на работа.

Работодателите следва да полагат особени грижи за работещите непълнолетни лица. Законодателят е установил забрана за работа на непълнолетни лица при температура на въздуха в помещение под +18 градуса. Забранена е работа на открито от непълнолетни лица при температури под - 10 градуса.

Продължителността на въздействие на неблагоприятните климатични условия може да се намали чрез въвеждане на регламентирани почивки по време на работа, използвани в изградени за целта закрити помещения, с подходящ физиологичен режим на труд и почивка.

Препоръката на Главна инспекция по труда е възникването на неблагоприятни климатични условия да бъде предвидено от работодателя и в Програмата за оценка на риска на работните места да бъдат набелязани конкретни мерки за действие, минимизиране и отстраняване на рисковете, свързани с капризите на климата.

Тъй като отговорността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е изцяло на работодателя, Главна инспекция по труда се обръща с апел към всички работодатели да положат необходимите усилия и предприемат нужните мерки в екстремни климатични условия да съхранят и защитят живота и здравето на работещите хора.

Още новини