Начало Новини Актуално Работодатели могат да кандидатстват за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни

Работодатели могат да кандидатстват за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни хора

Актуално

Бюро по трудаДирекция Бюро по труда - Стара Загора уведомява работодателите от общините Стара Загора и Опан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2019 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

 • за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ) - свободни средства - 3285 лв.;
 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели - микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 6640 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 3590 лв.;
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 3809 лв.;
 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства - 8330 лв.;
 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства – 4242 лв.;
 • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 3035 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства - 7140 лв.

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

 • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни средства - 6108 лв.

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 07.02.2019 г. до 15.02.2019 г., включително.

Дирекция Бюро по труда разполага със свободни средства :

 • за обучения за професионална квалификация по заявка от работодател, по реда на чл. 63 от ЗНЗ - 1629 лв.

Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:

 • ·   безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) - свободни средства - 5221 лв.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция Бюро по труда - Стара Загора и на тел. 042/ 697545.

Още новини