Начало Новини Актуално Работещите хора в България намаляват

Работещите хора в България намаляват

Актуално
статистика, трудова заетост

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в България към края на септември 2010 г. намаляват с 30 хил. Това е намаление с 1,3% спрямо края на юни 2010 г., като броят на работещите е бил 2,2 милиона, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 15.0%, и „Култура, спорт и развлечения” - с 10.0%. Спрямо края на юни 2010 г. най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се наблюдава в „Преработваща промишленост” - с 0.8%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството” - съответно 23.4 и 18.3%. През септември 2010 г. броят на наетите спрямо юни 2010 г. в „Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството” намалява с 0.6%.
В края на септември 2010 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са със 140 хил., или с 6.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голямо намаление на наетите лица спрямо септември 2009 г. се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ - с 32 хил., „Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството” - с 30 хил., и „Преработваща промишленост“ - с 29 хиляди. В процентно изражение намалението е най-голямо в икономическите дейности „Строителство“ - с 18.0%, и „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 12.2%.
Средната месечна работна заплата за юли, август и септември 2010 г. е съответно 637, 630 и 649 лева.
През третото тримесечие на 2010 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо второто тримесечие с 0.3% до 638 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата, са: „Финансови и застрахователни дейности” - с 8.7%, и „Операции с недвижими имоти” - с 3.4%.
Най-голямо нарастване на средната работна заплата през третото тримесечие на 2010 г. спрямо второто тримесечие се наблюдава в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство” - със 7.8%, и „Транспорт, складиране и съобщения” - с 4.2%.

През третото тримесечие на 2010 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.4% спрямо същия период на предходната година, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 34.8%, и „Професионални дейности и научни изследвания” - с 18.8%.
Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2010 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:
„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 377 лева;
„Финансови и застрахователни дейности” - 1 294 лева;
„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 1 283 лева.
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
„Хотелиерство и ресторантьорство” - 422 лева;
„Административни и спомагателни дейности” - 441 лева;
„Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството” - 491 лева.
Спрямо третото тримесечие на 2009 г. средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 4.7%, а в частния сектор - с 11.8%.

Още новини