Начало Новини Актуално Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30.11.2019 г.

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30.11.2019 г.

Актуално

бюджетНа база данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по КФП към ноември 2019 г. са в размер на 39 853,8 млн. лв. или 90,9 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година приходите, помощите и даренията по КФП нарастват номинално с 4 044,2 млн. лв., в т.ч. данъчните и неданъчните приходи - с 3 780,7 млн. лв. (11,1 %) и постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) - с 263,6 млн. лв. (15,5 %).

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 31 988,0 млн. лв., което представлява92,6% от планираните за годината данъчни приходи.

Приходите отпреки данъцисав размер на5 635,5 млн. лв. или 85,9 % от предвидените в разчетите за годината.

Приходите от косвени данъциса в размер на 15 701,6 млн. лв., което е 95,5 % от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 10 355,7млн. лв. или 95,6 % от планираните. Приходите от акцизи възлизат на 5 088,0 млн. лв. (95,4 % от разчетените за годината).Постъпленията от мита са 213,3 млн. лв. или 90,1 % от годишните разчети.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 1 091,1млн. лв. или 93,3% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 9 559,8 млн. лв., което представлява 92,1 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 5 899,4 млн. лв., което представлява 89,0 % отгодишните разчети.

Приходите от помощи и даренияса в размер на1 966,5 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към ноември 2019 г. възлизат на 38 553,0 млн. лв., което е 83,3 % от годишните разчети. Номиналното нарастване на разходите спрямо същия период на предходната година се дължи на по-високия размер на капиталовите разходи (поради по-високите разходи по националния бюджет, вкл. разходите, свързани с реализирането на инвестиционния проект за придобиване на нов тип боен самолет за българските ВВС, както и по сметките за средства от ЕС), разходите за персонал (увеличение с 10 на сто на средствата за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на заетите в бюджетния сектор и поредната стъпка на увеличение на възнагражденията в сектор „Образование“), по-високи социални и здравноосигурителни плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г., индексирането на пенсиите от юли 2019 г. и увеличение на здравноосигурителните плащания, заложено в ЗБНЗОК за 2019 г.), увеличение на разходите за субсидии и други.

Нелихвените разходи са в размер на 36 810,1 млн. лв., което представлява 83,4 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към ноември 2019 г. са в размер на 31 254,3 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 5 521,7 млн. лева.Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 34,1 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 607,3 млн. лв.или 90,7 % от планираните за 2019 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.11.2019 г. от централния бюджет, възлиза на1 135,6 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Бюджетното салдо по КФП на касова основа към месец ноември 2019 г. е положително в размер на 1 300,8 млн. лв. (1,1 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 640,6 млн.  лв. и дефицит по европейските средства в размер на 339,8 млн. лева

Размерът на фискалния резерв към 30.11.2019 г. е 10,545 млрд. лв., в т.ч. 10,258 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,287 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30 ноември 2019 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

Още новини