Начало Новини Актуално Проведе се обществено обсъждане за промяна в предназначението на съществуващ дългосрочен дълг на Община Стара Загора

Проведе се обществено обсъждане за промяна в предназначението на съществуващ дългосрочен дълг на Община Стара Загора

Актуално

дългосрочен общински дълг под формата на револвиращ банков кредитОбщина Стара Загора има сключен договор за дългосрочен общински дълг под формата на револвиращ банков кредит, сключен с „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД /решение № 1513 от 26.04.2018г. на Общински съвет Стара Загора/. Предметът му е мостово финансиране на следните проекти по ОП „Региони в растеж“ 2014 г.- 2020 г. – „Зелена и достъпна среда за жителите на Стара Загора - етап 2“, „Обновяване на образователната инфраструктура в община Стара Загора“, „Най-доброто за децата“ и „Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца“, както и „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора- фаза 2“. Това стана ясно от презентацията, която направи директорът на дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности“ на Община Стара Загора Цанка Ганева. „Изпълнението на тези проекти, които са пред приключване, предполага свободен кредитен ресурс, който в същото време ни е необходим за изпълнение на нови такива, които към момента на сключване на договора не са имали одобрение. Това ни дава основание да поискаме от Общинския съвет да одобри промяната в предназначението на вече сключения договор за кредит“, каза главният финансист на администрацията тази вечер.

Договорните параметри на дълга гласят, че той е на стойност 10 млн. лева, с краен срок за погасяване 25 декември 2022 година. Годишната лихва е в размер, равен на Основен Лихвен Процент на Българската Народна Банка, увеличен с надбавка 0,89. Обезпечението на кредита е чрез учреден пореден особен залог по реда на Закона за особените залози върху всички настоящи и бъдещи вземания на Община Стара Загора на парични средства (собствени приходи) на общината, съгласно чл.45, ал.1, т.1, букви от а) до ж) от Закона за публичните финанси и е в размер на 100% (сто процента) от размера на кредита.

„Целта е да предоговорим кредита, като променим предназначението му, за да включим в обхвата му за мостово финансиране всички инвестиционни проекти, реализирани със средства от Европейския съюз по Оперативна програма „Региони в растеж„ и ОП „ Околна среда“, при запазване на останалите параметри в договорени размери и срокове“, допълни Цанка Ганева.

Тя представи и подробности за проектите, които Общината има намерение да кредитира за мостови плащания - „Изграждане на социални жилища в град Стара Загора“, финансиран по ОП „Региони в растеж 2014-2020, „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционната градина“ в град Стара Загора“, „Обновяване и реконструкция на Летен Театър в парк „Митрополит Мeтодий Кусев“ и „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора“ по ОП „Околна среда“.

На общественото обсъждане присъстваха още председателят на Общинския съвет в града Мария Динева, общински съветници, зам.-кметът Иванка Сотирова, главният архитект на Общината Виктория Грозева, секретарят на администрацията Делян Иванов, представители на различни общински отдели, граждани и медии.

Още новини