Начало Новини Актуално Проучване на БТПП: 82% подкрепят увеличаване на осигурителния стаж

Проучване на БТПП: 82% подкрепят увеличаване на осигурителния стаж

Актуално

Председателят на Българска търговско-промишлена палата Цветан Симеонов и директорът на Икономически анализи и политика в БТПП Александър Димитров представиха обобщени резултати от анкетно проучване на БТПП за предлаганите изменения в пенсионната система.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ на БТПП

Изменения в пенсионната система
Във връзка с предизвикателствата пред българската пенсионна система и тенденцията за дълготрайна финансовата нестабилност на държавното обществено осигуряване, БТПП проведе допитване до своите членове на 28.05.2010 г.
Резултатите от анкетата са следните:

Въпрос 1: Предпочитан начин за преодоляване на съществуващия дефицит в пенсионната система.

Разпределението по отговорите е както следва:

- 82% подкрепят увеличаване на осигурителния стаж.
- 12 % предпочитат увеличаване на осигурителните вноски, които сега са 16 % (7,1 % лични);
- 6% подкрепят увеличаване на някои данъци, като ДДС, Корпоративен данък, Данъкът върху доходите на физическите лица, или акцизите.

Въпрос 2: Оценка на вариантите (1 - най-безболезнен; 6 най-неприемлив):

Вариант 1: Увеличаване на осигурителният стаж от началото на 2012 г. до 40 г. за мъжете и 37 г. за жените, с удържане на част от пенсията с 2.5% за всяка година недостигащ стаж, при пенсиониране на 63 г. за мъжете и 60 г. за жените.

Разпределението по отгoворите е:

- 45% смятат, че този вариант в най-безболезнен (оценка 1);
- 36% го определят като най-неприемлив (оценка 6);
- 10% са дали отговор в средните стойности (оценка 3 и 4), което означава, че се колебаят и нямат категорична оценка;
- 9% са считат, че този вариант е по-скоро неприемлив (оценка 5).

Вариант 2: Увеличаване на осигурителният стаж най-малко до 37 г. за мъжете и жените, при пенсиониране на 65 г. за мъжете, а жените на 63 г. през 2019 г. и 65 г. през 2021 г.

Разпределението по отгoворите е:

БТПП

- 28% смятат, че този вариант e най-безболезнен (оценка 1);
- 39% го определят като най-неприемлив (оценка 6);
- 11% го пределят като безболезнен (оценка 2);
- 17% са дали отговор в средните стойности (оценка 3 и 4), което означава, че се колебаят и нямат категорична оценка;
- 6% са считат, че този вариант е по-скоро неприемлив (оценка 5).
Въпрос 3: Одобрение на промяна на съотношението вътре в пенсионната система в полза (по-голям превес) на „задължително допълнително пенсионно осигуряване” и в „допълнително доброволно пенсионно осигуряване”, (ІІ и ІІІ стълб), функциониращи на капиталопокривен принцип и с персонална обвързаност.

Разпределението по отговорите е както следва:

- 73% одобряват това съотношение
- 27% не одобряват.

От гореизложеното следва да направим конкретните изводи:

1.    Разбирайки проблемите в осигурителната система, ръководителите на фирмите подкрепят увеличаването на осигурителния стаж като мярка за преодоляване на дефицита.

2.    Голямата социална значимост, обществените дискусии по темата и многовариантността на мерки доведоха до разнопосочност на отговорите и разпръскване на резултатите. Въпреки това може да се обобщи:
- Вариант 1 от анкетата има най-голяма подкрепа - 45% от анкетираните го считат като най-безболезнен;
- Съответно 28% от отговорилите считат, че Вариант 2 е най-безболезнен.

БТПП

БТПП

Още новини