Начало Новини Актуално Промишленото производство бележи ръст през януари

Промишленото производство бележи ръст през януари

Актуално
Ръст на промишленото производство

По предварителни данни през януари 2011 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни3, нараства с 3.2% в сравнение с декември 2010 г. През януари 2011 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 9.3% спрямо съответния месец на 2010 година, съобщи Националният статистически институт.

Месечни изменения
През януари 2011 г. спрямо предходния месец промишленото производство в преработващата промишленост нараства с 18.7%, докато в добивната промишленост и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистрирано намаление с 1.5%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 36.6%, при производството на химични продукти - с 23.4%, при производството на лекарствени вещества и продукти - с 16.4%, при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 13.3%, при производството на основни метали - с 13.1%. Спад е регистриран в ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 5.1%.

Годишни изменения
На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост - с 14.9%, в добивната промишленост - с 13.7%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се наблюдава намаление - с 2.7%.

Регистриран е ръст в производството на инвестиционни продукти (27.6%), в производството на продукти за междинно потребление (21.3%), а в производството на енергийни продукти е отчетено намаление (1.0%).

Окончателните данни за декември 2010 г. са публикувани на интернет сайта на НСИ (www.nsi.bg/otrasal.php?otr=3).

1 Данните за януари 2011 г. са предварителни.
2 Месечните индекси на производството измерват измененията в произведената продукция на промишлените предприятия. Тази информация е подходяща за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни прогнози. Индексите не измерват действителното равнище на производството, а оценяват средното изменение на производството между два времеви периода. За оценката на индексите се извършва представително наблюдение на предприятията от промишлеността, като извадката обхваща предприятия, чийто годишен оборот надхвърля 97% от оборота на цялата промишленост. Индексите на промишленото производство се изчисляват при постоянна база 2005 г. чрез претегляне със структурата на добавената стойност по факторни разходи.
3 Сезонното изглаждане е статистически метод за отстраняване на сезонния компонент на времевия ред и е особено подходящ за дългосрочни сравнения на данните.
4 Календарното изглаждане представлява отстраняване на вариациите в месечните данни, дължащи се на различния брой календарни и работни дни в месеците, на националните празници, както и на наличието на екстремни стойности (например, наличието на повече неработни дни през май може да допринесе за спад на производството в някои дейности).
Сезонно и календарно изгладените данни за периода 2000 - 2010 г. са публикувани на интернет сайта на НСИ: (
http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=3).

Още новини