Начало Новини Актуално Промени в Кодекса за социално осигуряване

Промени в Кодекса за социално осигуряване

Актуално

В Държавен вестник бр. 19 от 05.03.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИД КСО). Целта на промените е да се уреди нормативната уредба във връзка с изплащането пенсиите от Универсалните пенсионни фондове (УПФ), която към момента е непълна и противоречива. Цялостното уреждане на фазата на изплащане от УПФ е особено наложително, тъй като първите пенсионери, които ще получават пенсии от УПФ се очакват през септември 2021 г., а първите по-значителни групи пенсионери - след 2024 г.

Виж Мотивите за промените.

Следва да се обърне внимание на разпоредбите, свързани с промяната в избора на осигуряване от УПФ във фонд Пенсии и обратно - от фонд Пенсии в УПФ:

променена е разпоредбата на чл. 4б, ал. 1 от КСО, а имено - осигурените в УПФ лица имат право да изберат да променят осигуряването си от УПФ във фонд Пенсии, съответно във фонд Пенсии за лицата по чл. 69, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за УПФ, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и навършват изискуемата за тях възраст по чл. 68, ал. 1:от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. - не по-късно от една година преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. - не по-късно от две години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. - не по-късно от три години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. - не по-късно от 4 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;след 1 януари 2038 г. - не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1.въведена е нова преходна разпоредба (§ 107 от ПЗР), според която лицата:

- на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1 и

- на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст,

може еднократно в срок до 30 юни 2021 г. да упражнят правото на избор по чл. 124а, ал. 1 за промяна на осигуряването им от фонд Пенсии, съответно фонд Пенсии за лицата по чл. 69, на държавното обществено осигуряване в УПФ по реда на наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

С преходни и заключителни разпоредби на ЗИД КСО са променени кореспондиращо и норми в други нормативни актове, включително и в Закона за счетоводството - чл. 2 т. 5, чл. 34, ал. 2, т. 4 , § 1, т. 22, буква г от допълнителните разпоредби. Добавени са фондовете за извършване на плащания.

Източник: TITA.bg

Документи за сваляне

Още новини