Начало Новини Актуално Променени са насоките за кандидатстване по седем процедури по ОП Конкурентоспособност

Променени са насоките за кандидатстване по седем процедури по ОП Конкурентоспособност

Актуално
ОП Конкурентоспособност

Управляващият орган на ОП Конкурентоспособност публикува изменени Насоки за кандидатстване по седем процедури по Оперативна програма Конкурентоспособност, съобщават от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

Със Заповед № РД-16-331/30.03.2011 г. на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган се изменят Насоките за кандидатстване по следните процедури:

1. Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.01 Подкрепа за развитието на клъстерите в България.

2. Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.11 Технологична модернизация в малки и средни предприятия.

3. Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество без определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.03 Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги.

4. Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване BG161PO003-1.1.04 Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги.

5. Процедура с предварителен подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.1.05 Разработване на иновации от стартиращи предприятия.

6. Процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.2.02 Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер.

7. Процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.2.03 Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове.

Във връзка с публикуваните изменени Насоки за кандидатстване по седемте отворени за подаване на проектни предложения процедури за подбор на проекти, УО на ОП Конкурентоспособност уведомява всички кандидати, че измененията имат за цел единствено и само въвеждането на по-облекчени условия за кандидатите относно попълването и декларирането на обстоятелствата в Декларацията за МСП.

Промяната е продиктувана от утвърдения нов образец на Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия (обнародвана в Държавен вестник, бр.10/2011 г.), както и утвърдените със Заповед № РД-16-301/22.03.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Указания за попълване на Декларацията и Справка за обобщените параметри на предприятие, подаващо Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

Моля всички кандидати да имат предвид, че за всички подадени проектни предложения по посочените процедури към датата на издаването на Заповед № РД-16-331/30.03.2011 г. ще бъде използван следният подход:

1. С оглед равно третиране на кандидатите и въведените с настоящата Заповед по-облекчени условия, съответната Оценителна комисия допълнително ще изисква представянето на новия образец на Декларацията, утвърден със Заповед РД-16-43/17.01.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

2. Няма да бъдат отстранявани проектни предложения само и единствено на основанието, че кандидатът е приложил стария образец на Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, утвърден със Заповед РД-16-890/24.08.2006 г. на министъра на икономиката и енергетиката, т.е. по отменения образец

Още новини