Начало Новини Актуално Производството на зърно през лятото на 2010 г. ще е около 4 млн. тона пшеница и 900 хил. тона ечемик

Производството на зърно през лятото на 2010 г. ще е около 4 млн. тона пшеница и 900 хил. тона ечемик

Актуално

Консултативният съвет по зърното обсъди започването на жътвата в страната. Очаква се тя да стартира навреме и при добра организация на техническия парк, да приключи в най-добрите агротехнически срокове. Това ще стане, ако климатичните условия  се запазят подходящи през целия период за прибиране на реколта 2010.

Прогнозите са за производство на зърно в диапазона 3,9-4,0 млн. тона пшеница и 800-900 хил. тона ечемик. По-точна оценка ще бъде направена в края на месец юни, след провеждане на последното обследване при пшеницата и ечемика. По оперативни данни са засети около 10 650 000 дка с пшеница; 2 300 000 дка с ечемик; 100 000 дка – ръж; 62 000 дка тритикале; 1 790 000 дка зимна маслодайна рапица, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните.
В някои райони вече стартира жътвата на ечемика, съобщи председателят на Консултативния съвет по зърно Красимир Аврамов и член на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Прибираща техника вече навлезе в районите на Стара Загора, Бургас, Сливен, Ямбол, Пловдив, Пазарджик, Силистра и Плевен, уточни председателят на съвета.

Складовете са подготвени за приемането на новата реколта, увери изпълнителният директор на Националната служба по зърното и фуражите Злати Златев. Национална служба по зърното и фуражите към 31.05.2010 г. контролира съхранението на зърното в 46 броя публични складове за зърно с вместимост 505 660 тона, 174 броя зърнохранилища с вместимост 1 624 537 тона и 1 844 броя декларирани други обекти за съхранение на зърно с обща вместимост над 5,951 млн. тона, уточни Златев. Общият капацитет на всички складови вместимости е над 8 млн. тона.
Над 90% от лицензираните публични складове с капацитет от 476 560 тона и близо 74% от регистрираните зърнохранилища за съхранение на зърно на влог с вместимост 1 237 180 тона се намират в Северна България, уточни още изпълнителният директор. От обявените други обекти за съхранение на зърно; 9,5% са тип железобетонни силози; 6,8% са тип ЛИПП; 62,7% са плоски складове и 21% са „навеси”. Над 68% от другите обекти за съхранение на зърно с вместимост 4,280 млн. тона са разположени в Северна България.

Съгласно утвърденият годишен инспекционен план за проверки по Закона за съхранение и търговия със зърно, за месеците април и май експертите са извършели 117 броя проверки на публични складове и зърнохранилища и 135 броя проверки на други обекти за съхранение на зърно. Всички свободни складове са механично почистени. Извършва се профилактика на технологичното оборудване свързано с приемането на зърното – редлери, елеватори, шнекове, зърнопочистващи машини, вентилатори за активно вентилиране, зърносушилни, кантари и т.н. Осъществяват се ремонтни дейности по отстраняването на течове по покривите, както и редица довършителни работи по стени, прозорци, врати и други. Извършва се обеззаразяване на вместимостите на складовите бази. На места то е приключило, а при останалите ще бъде завършено до започване на жътвата, тъй като фумигацията се изпълнява само от оторизирани за тази дейност фирми по предварителен график. По отношение на заверка на автовезните, изготвяне на актуална тарифа за съхранение, застраховка на вместимостите, фирмите стриктно изпълняват изискванията на Закона за съхранение и търговия със зърно. Складовете, където има налично зърно също се поддържат механично почистени, извършва се фумигация на вместимостта и зърното едновременно. Оборудването на лабораториите към зърнобазите е проверено и маркирано. По време на извършените проверки, там където са установени пропуски или нередности по подготовката на складовете, експертите на НСЗФ са направили препоръки и предписания за тяхното отстраняване.

По време на кампанията, до около 30-40 дни след старта на прибирането на реколта 2010, експертите на НСЗФ ежедневно ще вземат представителни проби от всички зърнопроизводителни райони за анализ в нашите лаборатории в градовете София, Добрич, Варна, Бургас и Плевен. Формирането на пробите ще обхваща периода от началото на активната жътвена кампания до приключване на 80% от прибирането на пшеницата за съответния регион. След приключване на жътвата и анализиране на всички резултати от взетите проби, НСЗФ ще изготви доклад за окончателното състояние за качеството на пшеница реколта 2010 година, информира още Злати Златев.
От Контролно-техническата инспекция към МЗХ увериха, че прибиращата техника също е в готовност. Правят се интензивно проверки на зърнокомбайните съвместно със Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване” към МВР. 8800 са комбайните, които могат да бъдат да бъдат използвани в кампанията, т.е около 85% от всички регистрирани. Около 1800 от тях са под 10 годишни  с висока производителност. Още не всички са преминали през технически преглед, но от инспекцията уверяват, че до дни всички технически единици ще бъдат проверени и получат стикери. Проверките за обезопасеност на комбайните ще тече перманентно и по време на цялата жътвена кампания.

Състоянието на посевите при обследването се определя общо на „много добро” и „добро” при пшеницата - 83,2% и ечемика - 81,2%, сочи оперативното обследване на площите, направено от Главна дирекция „Земеделие” на МЗХ по области.

„Средно” е състоянието на 14,7% от посевите на пшеница и 15,4%  на ечемика, съответно в  „незадоволително” състояние са 1,8%  и 2,8%. Отчетени са пропаднали площи 0,3% при пшеницата и 0,6% при ечемика, което се дължи предимно на наводнени площи от пролетното снеготопене и проливни дъждове, придружавани често от градушки. Тези неблагоприятни климатични условия  нанесоха щети на земеделските култури, на отделни места в страната. Данните са оперативни и се променят непрекъснато, подчертаха от Главна дирекция „Земеделие”, като процесът по оценка на щетите все още не е приключил напълно и продължава и в момента.
Появата на вредителите по културите е твърде динамично. Посевите се обследват редовно за появата на вредителите по културите от експерти на Национална служба за растителна защита и при необходимост се правят предписания за извеждане на борбата срещу тях, което е задача на самите земеделски стопани. Общото добро състояние на посевите с пшеница и ечемик, както и твърде променливото времето /в климатично отношение/ през последните месеци, неминуемо ще даде своето отражение върху производството на зърно в страната.
На заседанието беше предоставена и информация за фитосанитарното състояние на посевите с пшеница и ечемик към 15.06.2010 г., като беше съобщено, че фенофазите в момента са съответно „млечна зрялост” за пшеницата и от „начало на восъчна зрялост” до „восъчна зрялост” – за ечемика. Добрата влагозапасеност на почвата и по-високите температури през първата десетдневка на месец юни благоприятстваха развитието на зърнено-житните култури. Физиологичното и фитосанитарното състояние на есените култури е добро, съобщиха още от Националната служба по растителна защита. Подхранени са общо над 93% от общата посевна площ на есенниците.
Държа да чуя мнението на всички представени в Консултативния съвет по зърното организации за подготвяния проект за Закон за проследяемостта, съхранението и търговията със зърно, подчерта заместник-министър Светла Боянова. По нейно настояване подробно обсъждане на проектозакона беше проведено на заседанието днес, като организациите, представени в съвета бяха призовани да изпратят писмените си становища по проектозакона до края на следващата седмица.
Членовете на съвета бяха приканени да дадат становища и по политиката на  България за реформата на Общата селскостопанска политика в новия програмен период след 2013 година, като по време на заседанието беше представена подробна презентация на визията на МЗХ по тази реформа. Членовете на съвета се обединиха около становище, че за България по-приемлива е смесената система на подпомагане – не само на площ, но и на стопанство, вместо досега прилаганата историческа, при която новоприетите членове на ЕС получават много по-малко преки плащания.
Готовността за прилагане на пазарната подкрепа в сектора, чрез  интервенционните механизми, представи Калина Илиева, изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”. По нейните думи до 22 юни Главна дирекция „Земеделие” към Министерство на земеделието трябва да завърши проверките по слоя с актуалните площи и данните се очаква да се впишат в системата ИСАК до десет дни след това. Очаква се удостоверения за особен залог на субсидиите към търговските банки да може да бъдат издавани след 5 юли на коректните стопани, при които няма застъпвания на площи.

Консултативният съвет се обедини около  становището на НАЗ, записано в Меморандума, сключен с правителството на 8 юни 2010 г. националните доплащания за площ за 2010 година да бъдат изплатени до 15 март 2011 година.

Още новини