Начало Новини Актуално Производители и търговци на материали, предназначени за контакт с храни, подлежат на регистрация

Производители и търговци на материали, предназначени за контакт с храни, подлежат на регистрация

Актуално

РИОКОЗ - Стара Загора съобщава на всички производители и търговци на материали и предмети, предназначени за контакт с храни, че с изменението и допълнението на Закона за здравето (ДВ, бр. 70 от 2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 41 от 2009 г.). обектите за производство, съхранение и търговия с материали и предмети, предназначени за контакт с храни, са включени към групата на обектите с обществено предназначение (§1, т. 9, буква “н” от Допълнителната разпоредба на Закона за здравето), във връзка с което подлежат на регистрация съгласно чл.36 на Закона за здравето.

Регистрацията на тези обекти ще се извършва съгласно изискванията на Наредба №9 за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РИОКОЗ (ДВ бр. 28 от 2005 г., посл. изм. ДВ бр. 61 от 2008 г.).
За целта е необходимо: да се подаде уведомление по образец в звеното за административно обслужване на граждани – зала №115 на РИОКОЗ – Стара Загора, с приложено към него актуално удостоверение за вписване в търговския регистър (удостоверение за актуално състояние на фирмата).
Бизнес операторите следва да се запознаят и да спазват: Регламент (ЕО) №2023/2006 на Комисията от 22 декември 2006 година относно, добра производствена практика за материали и предмети, предназначени за контакт с храни; Регламент (ЕО) №1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година относно, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни.
Срок за регистрация – до 15 май 2010 г.

Още новини