Начало Новини Съобщения Програми за придобиване на специфични дигитални умения

Програми за придобиване на специфични дигитални умения

Съобщения

- Структурата на конкретните програми по икономически дейности е определена в съответствие с методика, създадена в изпълнение на  проект  „Бъди дигитален“
- Програмите се основават на анализ на потребностите от дигитални умения за всяка длъжност/професия
- Необходимите дигитални умения са определени с утвърдени унифицирани профили (стандарти) за всяка длъжност/професия

Разработването на учебното съдържание за придобиване и развитие на специфични дигитални умения/компетентности при неформалното обучение се основава на предварително разработена методика, създадена в изпълнение на  проект   „Бъди дигитален“ по ОП РЧР. В съответствие с приетата методика е определена  и структурата на съответните програми за придобиване и развитие на дигиталните умения в икономическите дейности, които са включени в обхвата на проект „Бъди дигитален“.

Програмите за неформално обучение за придобиване и развитие на дигиталните умения се основават на анализ на потребностите, който включва събирането и обобщаването на данни за знанията, уменията и компетентности, които притежават заемащите дадената длъжност и това, което трябва да притежават. Необходимите дигитални умения са определени с утвърдени унифицирани профили (стандарти) за всяка длъжност, разработени в  Дейност 2 от проекта и съдържат изискванията за изпълнение на задълженията на съответната длъжност в съответствие с приетата Европейска рамка на дигиталните умения DigComp2.1

Всяка програма има следните реквизити:

Общо представяне на програмата – обосновава се потребността от разработването на програма за обучение, като това се базира на задълженията в обхвата на длъжността и тенденциите, установени в анализа на потребностите от специфични дигитални умения за конкретната икономическа дейност. 
Цели на обучението – изразяват се във вид на конкретни изисквания към равнището на подготовката и развитието на обучаваните и могат да служат като конкретно ръководство за действие на обучителя.
Брой часове – посочва се оптималният брой учебни часове за постигане на изискващото се ниво на владеене на специфичните дигитални умения/компетентности за икономическата дейност.
Учебно съдържание  - структурирано е в модули, включващи конкретни теми,  отнесени към сходните дигитални умения  от  областите на компетентност по DigComp 2.1, развити в съответния унифициран  профил  на конкретната длъжност/професия.
Средства и условия за оценяване – определено е, че след завършване на обучението по всеки модул се провежда оценяване по избран от обучителя метод - тест, казус или изпълнение на индивидуална практическа задача.
Критерии за оценяване – за всеки метод са посочени критерии за оценяване, но те се определят от обучителя в съответствие с избрания преди това метод.
В резултат от изпълнение на проект   BG05M9OP001-1.128 „Бъди дигитален“ са разработени: методика за разработване на програма/учебно съдържание за неформално обучение за придобиване и развитие на специфични дигитални умения/компетентности и 16 програми за неформално обучение за придобиване и развитие на специфични дигитални умения/компетентности за икономическите дейности, които попадат в обхвата на проекта.

Всички материали могат да бъдат намерени на следния линк: https://www.bcci.bg/bulgarian/projects/BeDigital/analysisBeDigital.html

Още новини