Начало Новини Актуално Проектът за финансиране на Регионално съоръжение за битови отпадъци ще бъде внесен до лятото

Проектът за финансиране на Регионално съоръжение за битови отпадъци ще бъде внесен до лятото

Актуално
Депо Ракитница

Община Стара Загора беше домакин на годишно общо събрание на СНЦ Регионално сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора. В работата на събранието взеха участие представители на дванадесетте общини членове на сдружението. В дневния ред бяха включени въпроси, касаещи изпълнението на инвестиционен проект Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора и организационни въпроси, съобщиха от пресцентъра на общината.

Учредителното събрание на сдружението беше проведено на 05.01.2008 год., а на 05.01.2009 г. с Решение № 238 на Старозагорския окръжен съд СНЦ Регионално сдружение за управление на отпадъците - Стара Загора беше вписано в регистъра на съда.

Сдружението е създадено с цел подпомагане дейността на общините при реализиране на мерките за регионално управление на отпадъците на територията на регион Стара Загора. Най-важната дейност е свързана с изграждане на регионалната инфраструктура за третиране на отпадъците (Регионално депо, инсталации за преработка и претоварни станции) и усвояване на безвъзмездно предоставяните за реализиране на проекта средства от Оперативна програма Околна среда.

Към настоящия момент с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд за инвестиционния проект са изготвени в пълен обем предпроектни проучвания, даващи възможност за получаване на финансиране на проекта от ОП Околна среда. Регионът вече е получил покана за подаване на проектно предложение. Очаква се проектното предложение да бъде внесено за одобрение в Управляващия орган на ОП Околна среда не по-късно от 31.08.2011 г.

След одобряване на проекта се очаква стартиране на най-важната фаза - строителство и въвеждане в експлоатация. Община Стара Загора е определена за водеща община за реализиране на проекта и дейностите в следващите фази от неговото осъществяване ще се координират и управляват от Общинска администрация Стара Загора – е записано в предложението за решение на Общински съвет - Стара Загора.

Още новини