Начало Новини Актуално Проект: Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила

Проект: Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила

Актуално

ПроектТърговско-промишлена палата Стара Загора в партньорство с Областна Администрация - Област Стара Загора изпълнява

ПРОЕКТ

Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА на Оперативна програма Добро управление, процедура BG05SFOP001-2.009

ОБЩА СТОЙНОСТ

89 973.53 лв., от които

76 477.50 лв.европейско

13 496.03 лв. национално съфинансиране

Начало: 04.01.2019

Край:      04.01.2021

ГЛАВНА ЦЕЛ

Създаване на условия за активно участие на гражданите и бизнеса в открито и отговорно управление за задържане и привличане на работна сила в България.

 

ДЕЙНОСТИ

ПРОУЧВАНИЯ за определяне на обществените потребности и причините, водещи до недостиг на кадри в България, генериране на предложения за политики, адресиращи тези причини и добри практики в тази насока

ПИЛОТНА КОМИСИЯ като механизъм за подобряване на средата за гражданско участие в открито и отговорно управление за ефективно решаване на проблема с кадрите в България

СЪБИТИЯ като инструмент за подобряване на средата за гражданско участие в открито и отговорно управление за ефективно решаване на проблема с кадрите в България

АНАЛИЗ, ПРЕПОРЪКИ/ПРЕДЛОЖЕНИЯ към законодателната/изпълнителната власт за по-добра регулаторна среда и политики за решаване на проблема с недостига на кадри в България

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА - механизъм за насърчаване на гражданското участие в процесите на формиране на политики и предприемане на мерки за задържане и привличане на кадри в България

Още новини