Начало Новини Актуално Проект на Агенцията по заетостта ще осигури работа на 9 000 души

Проект на Агенцията по заетостта ще осигури работа на 9 000 души

Актуално
Агенция по заетостта осигурявя работа

Агенцията по заетостта стартира нова схема Подкрепа за заетост по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, финансирана от Европейския социален фонд. Бюджетът й е 80 млн. лв. Срокът на изпълнение е 2012 - 2014 г.  С реализацията на схемата се предвижда 10 000 безработни лица да получат посреднически услуги, от тях 9 000 лица да бъдат включени в обучение и заетост. Очаква се 30% от наетите по програмата да запазят работното си място след приключване на проекта.

До 15-ти август приоритет при кандидатстване ще имат работодатели от общините, пострадали при бедствия през годината, и тези с равнище на безработица над 50%.

Целта на схемата е да насърчи работодателите да осигурят заетост на регистрирани безработни лица, като приоритетно се включват хора от уязвимите групи на пазара на труда: с ниска професионална квалификация и недостиг на умения; с ниско образование; от етническите малцинства и трайно безработни лица.
Ще се инвестира в знанията и уменията на наетите безработни, като по време на заетостта, чрез наставник им бъде осигурено обучение по ключови компетентности, необходими за адаптиране към условията на новата работа.

В схемата могат да участват работодатели от реалния сектор, които разкриват работни места във всички сфери на икономиката, с изключение на дейности в селското, горското и рибното стопанство, и работодатели - общини (директно или чрез общински предприятия), и структури на държавната администрация, които заявяват работни места в осъществявани от тях дейности.

Подкрепа за заетост е първият проект по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, насочен към всички работодатели от публичния и реалния сектор – без тези, които са бенефициенти по Програма за развитие на селските райони, както и към всички регистрирани безработни лица. На работодателите се осигурява пълна субсидия за възнагражденията за всяко наето безработно лице за период от 6 до 12 месеца. За работодателите от реалния сектор тя е в размер на минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия, а за работодателите от публичния сектор – 380 лв. Освен заплатите и осигуровките, ще се стимулират наставниците. Те ще получават за период от шест месеца 50% от минималната работна заплата. Работодателите осигуряват по един наставник от своя персонал на всеки десет наети по схемата лица.

Схемата ще се реализира на територията на всички области и общини в страната. Работодателите могат да заявят работни места в бюрата по труда, на чиято територия се разкрива работното място.

Дирекция Бюро по труда - Стара Загора
ул. Стефан Караджа 8        
042 697545, 042 697546 - само за работодатели

Още новини