Начало Новини Актуално Процедурите по проекта ДА - Добра администрация в община Гълъбово са в ход

Процедурите по проекта ДА - Добра администрация в община Гълъбово са в ход

Актуално
Стара Загора

Дирекция Оперативна програма Административен капацитет към Министерството на финансите – Управляващият Орган на ОПАК и община Гълъбово (бенефициент по ОПАК), подписаха анекс към договор № А09-31-24С/12.06.2009 г. по проект ДА – Добра Администрация в община Гълъбово.

По този начин срокът за изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се удължава с четири месеца – до 12 април 2011 г. Проектът ДА – Добра Администрация в община Гълъбово, Старозагорска област, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет (ОПАК), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.
Той бе спечелен по приоритетна ос ІІІ - Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление на 12 юни 2009 г.  и в София, бе подписан договор между община Гълъбово и тогавашното Министерството на държавната администрация и административната реформа. Безвъзмездната помощ, която община Гълъбово ще получи по договора е 343 527, 50 лв., а срокът за реализиране на проекта, преди удължаването беше 18 месеца.
Удължаването се наложи след като Комисията за защита на конкуренцията отмени решение №3/17.06.2010 г. на вр. и. д. кмет на община Гълъбово за класиране на участниците и определяне на изпълнител и върна процедурата на етап разглеждане на офертите на обществена поръчка с предмет на дейност Софтуерни услуги за нуждите на община Гълъбово – разработване на електронна система за документооборот на общинската администрация; разработване на регистър на общинската собственост; обновяване на интернет страницата на общината; свързване чрез интернет на 3 кметства към електронната система за документооборот и базата данни на община Гълъбово; съпътстващи обучения на служители от общинската администрация и кметствата за работа с електронната система за документооборот, в изпълнение на договор с регистрационен № А 09-31-24 С /12.06.2009 г. В най-кратък срок в изпълнение на решението на КЗК, предстои разглеждане на офертите.

Още новини