Начало Новини Предстоящо Приключи най-мащабният ВиК проект в гр. Казанлък

Приключи най-мащабният ВиК проект в гр. Казанлък

Предстоящо

На 12.12.23 г. от 12.00 часа на Централна помпена станция Казанлък (срещу Института по розата и етеричномаслените култури) ще се състои ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ЗАКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ ПО ПРОЕКТ №.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД - Стара Загора.

На събитието ще присъстват кметът на община Казанлък Галина Стоянова, управителят на „ВиК – Стара Загора“ Радостин Миланов, Чавдар Савов, представляващ обединението „ВиК КАЗАНЛЪК 2020“ ДЗЗД, представители на медиите, заинтересовани страни.

Инвестиционното намерение за агломерация Казанлък включи реализирането на 2 обекта. Първият обект касае градската част, а вторият - реконструкцията на довеждащия водопровод от водоизточник «Сахране».

В град Казанлък беше осъществена подмяна на 20 554 м водопроводна мрежа в комбинация с управление на налягането, за постигането на което се обособиха 3 DMA зони, обхващащи т.н. „Средна зона“, а именно западно от р. Енинска и южно от бул. „Александър Батенберг“ и северно от ж.п. линията. Това са зони за управление на потреблението или затворени части от мрежата, в които с точност се измерва подадената и консумираната вода и се следят дебит и налягане.

Реконструирана е 863 м от канализационната мрежа на града. Подменен е съществуващия канализационен колектор в кв.“Васил Левски“,  по ул.“Севт III“ от ул. „Стара планина“ до бул.“23 пехотен Шипченски полк“, в който се заустват отпадъчните води от външния колектор, обслужващ селата Шипка, Шейново, Хаджидимитрово и Крън.

С реализацията на проекта се постигнаха няколко цели: извърши се реконструкция на старата водопроводна мрежа по улиците на ДМА зоните, като се осигури преустановяване на авариите; монтирани са водомери с логери, чрез които ще се измерват подадени и консумирани водни количества и налягане, поставени са пожарни хидранти на определени места, съгласно строително – техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; ограничи се инфилтрацията в канализационната мрежа, което ще подобри работата на пречиствателната станция за отпадни води.

Вторият обект представлява реконструкция на външния довеждащ водопровод от събирателна стая “Сахране“ до водоем при Централна помпена станция гр. Казанлък, с тръби от сферографитен чугун с обща дължина 12 386 м.

Допълнително са монтирани разпределителни шахти в местата на пресичане на довеждащия водопровод с двата довеждащи водопровода от другите водоизточници. По този начин ще може да се прехвърлят водни количества при необходимост между водоснабдителни системи “Казанлък“ и “Стара Загора-Дунавци“. Така ще се постигне гъвкав режим на експлоатация на двете водоснабдителни системи и възможност за гравитачно прехвърляне на допълнителни водни количества за задоволяване нуждите на двата най-големи града на обособената територия.

Строителство на обща стойност 27 318 641 лв. за двата обекта бе извършено в срок и без забележки.

 

 

Още новини