Начало Новини Актуално Приходите от ДДС през първото 3-месечие падат с над 606 млн. лв.

Приходите от ДДС през първото 3-месечие падат с над 606 млн. лв.

Актуално

Параметрите по изпълнението на консолидираната фискална програма (КФП) към края на първото тримесечие на 2010 г. очертават изоставане в приходите спрямо разчетите в Закона за държавния бюджет за 2010 г. главно в частта на данъчните приходи - ДДС, акцизи, корпоративните данъци и др. Това съобщават от финансовото министерство.

Основните фактори за по-песимистичното развитие на динамиката в приходите се свързват с настъпили промени в структурата на БВП, свързани с отбелязания през последните няколко месеца ръст в износа и продължаващ спад на вноса; липса на еднократни ефекти в частта на косвените данъци през месец януари 2010 г.; намаленото потребление; спада във физическия обем на акцизните стоки; по-висок акциз за възстановяване от този за същия период на миналата година; по-ниски декларирани печалби на фирмите за финансовата 2009 г. и други, предаде econ.bg.
Напрежението в приходите и натиска върху разходите, свързан основно с по-високите социални и здравноосигурителни плащания, допълнителни разходи за разплащане на натрупаните задължения от предходни години, както и по-високите разходи по програмите и фондовете на ЕС, са основните причини за формирания дефицит по консолидирания бюджет към края на март 2010 година.
Постъпленията по КФП към края на месец март са в размер на 5 171,2 млн. лв., или 19,5% от планираните в ЗДБРБ за 2010 година.
Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, за първото тримесечие на 2010 г. възлиза на 4 181,9 млн. лв., което е 80,9% от общите постъпления по КФП. Приходите в частта на преките данъци са 1 077,6 млн. лв. или 29,0% от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 1 717,7 млн. лв., което е 14,9% от програмата за годината. Приходите от ДДС възлизат на 995,3 млн. лв., или 14,6% от планираните със ЗДБРБ за 2010 г. и с 606,2 млн. лв. по-малко спрямо постъпленията към март 2009 година. Изоставането спрямо същия период на миналата година се обуславя от значителните приходи, постъпили през месец януари 2009 г. в резултат на по-високите разходи, извършени през месец декември 2008 г. (включително и значителни по размер публични разходи). От друга страна то е повлияно и от намаления обем на сделките в държавите-членки на ЕС, които са с 18,5% по-малко от 2009 година.
Постъпленията от акцизи към 31 март 2010 г. са в размер на 701,6 млн. лв., като изпълнението спрямо разчета за годината е 15,3%. Приходите от мита възлизат на 20,8 млн. лв. или 15,1% от разчетените за годината. Постъпленията от други данъци, в т.ч. имуществени данъци и други данъци по ЗКПО, са в размер на 190,9 млн. лв., или 26,5% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски за първото тримесечие на 2010 г. са 1 195,6 млн. лв., което представлява 23,3% от разчетените за годината.
Неданъчните приходи и помощите са в размер на 989,3 млн. лв. или 18,2% от разчета за годината. Спрямо постъпленията за същия период на 2009 г. се наблюдава изоставане с 251,3 млн. лв., което се дължи в най-голяма степен на постъпилите в началото на 2009 г. авансови плащания от фондовете на ЕС, които  имат еднократен ефект, но оказват влияние при съпоставката на общия размер на приходите за първото тримесечие на 2010 година.
Разходите по консолидирания бюджет, в т.ч. вноската на България за общия бюджет на ЕС, към 31 март 2010 г. възлизат на 6 840,2 млн. лв., което е 25,3% от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 5 569,4 млн. лв. (26.0% от разчета за годината), капиталовите разходи (включително нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 773,4 млн. лв. (19,6% от разчетите към  ЗДБРБ за 2010 г.) и лихвените плащания - на 251,2 млн. лв. (43,2% от планираните за 2010 г.).
Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към март 2010 г. от централния бюджет, възлиза на 246,2 млн. лв., което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.
Към края на месец март бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е отрицателно в размер на 1 669,0 млн. лв., като отчетеният само за месец март дефицит е в размер на 270,9 млн. лева. Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма за първото тримесечие на 2010 г. се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 1 384,2 млн. лв. и по европейските средства в размер на 284,9 млн. лева.
Фискалният резерв към 31 март 2010 г. възлиза на 6.4 млрд. лв.
Пълните данни за изпълнението на консолидирания бюджет към края на март 2010 г. в категория „Бюджет"/Статистика на интернет-страницата на Министерството на финансите.

Още новини