Начало Новини Актуално През септември средната месечна заплата е 704 лева

През септември средната месечна заплата е 704 лева

Актуално
Пари

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2011 г. намаляват с 10.7 хил., или с 0.5% спрямо края на юни 2011 г., като достигат 2.19 милиона, сочат данните на Националния статистически институт.

Спрямо края на второто тримесечие на 2011 г., най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности Операции с недвижими имоти - с 13.2%, Хотелиерство и ресторантьорство - с 12.7%, и Други дейности - с 2.1%. Увеличението на наетите лица е най-голямо в дейностите Селско, горско и рибно стопанство - с 2.8%, и в Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - с 1.6%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите Преработваща промишленост и Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети - съответно 22.7 и 17.8%.

В края на септември 2011 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 9.3 хил., или с 0.4% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности: Преработваща промишленост - със 17.5 хил., Строителство - с 12.4 хил., и Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети - с 11.0 хиляди.

В процентно изражение намалението е най-голямо в икономическите дейности Строителство - с 8.6%, Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - с 5.6%, и Преработваща промишленост - с 3.4%.

Средната месечна работна заплата за юли е 691 лева, за август - 683 лева, и за септември 2011 г. - 704 лева. През третото тримесечие на 2011 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо второто тримесечие на 2011 г. с 0.9% до 693 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната заплата, са: Операции с недвижими имоти- с 11.1%, и Финансови и застрахователни дейности - с 6.2%.

Най-голямо увеличение на средната работна заплата през третото тримесечие на 2011 г. спрямо второто тримесечие на 2011 г. се наблюдава в Селско, горско и рибно стопанство - с 5.5%, и Строителство - с 1.9%.
През третото тримесечие на 2011 г. средната месечна работна заплата нараства с 8.6% спрямо третото тримесечие на 2010 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 21.4%, и Професионални дейности и научни изследвания - с 21.1%.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2011 г. са получили наетите лица в следните икономически дейности: Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 1 558 лева; Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - 1 429 лева; Финансови и застрахователни дейности - 1 340 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности Административни и спомагателни дейности - 438 лева; Хотелиерство и ресторантьорство - 458 лева; Други дейности - 486 лева.

Спрямо третото тримесечие на 2010 г. средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2011 г. в обществения сектор нараства с 3%, а в частния сектор - с 10.7%.

 

Още новини