Начало Новини Актуално През март 2021 г. общият показател на бизнес климата се увеличава с 2.1 пункта спрямо февруари

През март 2021 г. общият показател на бизнес климата се увеличава с 2.1 пункта спрямо февруари

Актуално

През март 2021 г. общият показател на бизнес климата се увеличава с 2.1 пункта спрямо февруари (фиг. 1 от приложението) в резултат на повишения показател във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Промишленост. Съставният показател бизнес климат в промишлеността нараства с 1.2 пункта (фиг. 2 от приложението), което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях през последния месец има известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки (фиг. 3 от приложението), което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Основните затруднения за дейността остават свързани с несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене от страната, недостатъчното търсене от чужбина и фактора други [2], като анкетата регистрира намаление на отрицателното им въздействие (фиг. 4 от приложението).

Относно продажните цени в промишлеността мениджърите не очакват повишение през следващите три месеца (фиг. 5 от приложението).

Строителство. През март съставният показател бизнес климат в строителството се покачва с 3.8 пункта (фиг. 6 от приложението) в резултат на по-оптимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата регистрира увеличение на получените нови поръчки през последния месец, като и прогнозите за дейността през следващите три месеца са благоприятни (фиг. 7 от приложението).

Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, конкуренцията в бранша и факторът други5 продължават да са основните проблеми за развитието на бизнеса, като през последния месец се отчита понижение на негативното им влияние (фиг. 8 от приложението).

По отношение на продажните цени в строителството прогнозите на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца (фиг. 9 от приложението).

Търговия на дребно. Съставният показател бизнес климат в търговията на дребно се повишава с 1.7 пункта (фиг. 10 от приложението), което се дължи на благоприятните оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им относно обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца (фиг. 11 от приложението) са позитивни.

Основната пречка за дейността остава несигурната икономическа среда, посочена от 64.3% от търговците. Регистрирано е нарастване на неблагоприятното въздействие на фактора конкуренция в бранша, който измества на трето място затрудненията, свързани с недостатъчното търсене (фиг. 12 от приложението).

Относно продажните цени са регистрирани известни очаквания за увеличение, макар по-голяма част от мениджърите да предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца (фиг. 13 от приложението).

Услуги [3]. През март съставният показател бизнес климат в сектора на услугите се покачва с 2.7 пункта (фиг. 14 от приложението) в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Подобряват се и мненията им относно търсенето на услуги през следващите три месеца (фиг. 15 от приложението).

Несигурната икономическа среда, факторът други [4], недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша продължават да са основните проблеми, ограничаващи бизнеса, като анкетата отчита засилване на негативното влияние на последните два фактора (фиг. 16 от приложението).

Мениджърите в сектора на услугите очакват продажните цени да запазят своето равнище през следващите три месеца (фиг. 17 от приложението).

 

[1] Общият показател на бизнес климата е средна претеглена на четири отраслови показателя на бизнес климата - в промишлеността, строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, като последният показател е включен в общия динамичен ред от май 2002 година.

[2] На респондентите се дава възможност да посочат отговор Други фактори, когато освен изброените в анкетните карти фактори имат и други затруднения в дейността си, без да е необходимо да ги конкретизират.

[3] Без търговия.

[4] На респондентите се дава възможност да посочат отговор Други фактори, когато освен изброените в анкетните карти фактори имат и други затруднения в дейността си, без да е необходимо да ги конкретизират.

Документи за сваляне

Още новини