Начало Новини Актуално През 2023—2024 г. ЕС ще инвестира 13,5 млрд. евро в научни изследвания и иновации

През 2023-2024 г. ЕС ще инвестира 13,5 млрд. евро в научни изследвания и иновации

Актуално

Европейската комисия прие основната работна програма на Хоризонт Европа за 2023-24 г., по която с около 13,5 млрд. евро ще бъдат подпомогнати европейските научни сътрудници и иноватори, които търсят напредничави решения за екологичните, енергийните, цифровите и геополитическите предизвикателства.

Финансирането е част от по-мащабната програма на ЕС за научни изследвания и иновации в размер на 95,5 млрд. евро - Хоризонт Европа. Целта му е да се ускори постигането на климатичните цели на ЕС, повишаването на енергийната устойчивост и разработването на възлови цифрови технологии. То ще подкрепя и целеви действия в подкрепа на Украйна, за повишаване на икономическата устойчивост и за стабилното възстановяване от пандемията от COVID-19. С цел усъвършенстване на европейската екосистема на научните изследвания и иновациите ще се финансират проекти във връзка с участието на научни сътрудници и иноватори на мероприятия в Европа, с мобилността, както и с изграждането на свръхсъвременни научноизследователски инфраструктури.

Постигане на резултати от действията в областта на климата и на цифровизацията

Около 5,67 млрд. евро (над 42 % от бюджета на работната програма) са заделени за постигането на основните климатични цели, за намирането на напредничави решения за намаляване на емисиите на парникови газове и за приспособяването към климатичните изменения. За подпомагане на биоразнообразието са заделени 1,67 млрд. евро.

С над 4,5 млрд. евро ще се финансира цифровизацията на ЕС и в частност - разработването на възлови цифрови технологии и внедряването им във всекидневието.

Мащабно финансиране е предвидено и за Новия европейски Баухаус - демонстрационна инициатива за ползата, която едно екосъобразно общество носи за ежедневните дейности и за дома.

В подкрепа на европейската стабилност, сигурност и устойчивост

В изпълнение на плана REPowerEU, почти 970 млн. евро ще се инвестират в прехода към чиста енергия и повишаване на енергийната независимост на Европа от ненадеждни доставчици и изкопаеми горива с нестабилни цени.

В работната програма за 2023 г. по линия на NextGeneration EU са предвидени над 1 млрд. евро за социално-икономическото възстановяване на Европа от пандемията от COVID-19. Предвидени са и 336 млн. евро за научни изследвания и иновации, насочени към подобряване на подготвеността при пандемии и на реагирането на извънредни здравни ситуации. Такова финансиране е съобразено с целите на Европейския орган за подготвеност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA).

С цел да се укрепи устойчивостта на ЕС ще бъдат подпомогнати възлови инфраструктури за борба с физическите заплахи и киберзаплахите.

Целева подкрепа за Украйна

На Украйна се предоставя целева подкрепа в допълнение към лансираните през 2022 г. специални мерки в размер на 70 млн. евро. Новите действия включват: разширяване на достъпа на украинските научни сътрудници до европейските научноизследователски инфраструктури, продължаване на подпомагането на украинските учени в областта на здравеопазването и подкрепа за неутрално по отношение на климата възстановяване на няколко украински града по линия на мисията на ЕС за неутрални по отношение на климата и интелигентни градове.

Глобални решения на глобалните предизвикателства

В работната програма на Хоризонт Европа за 2023-2024 г. са предвидени действия за подпомагане и засилване на международните инициативи в областта на енергията от възобновяеми източници, продоволствените системи, световното здравеопазване, наблюденията на околната среда и др. Тези действия се основават на Инициативата за Африка, като освен това, в отговор на новата разработена със Съюза за Средиземноморието програма за научни изследвания и иновации, се въвежда нова Средиземноморска инициатива.

По отношение на сътрудничеството с Китай, фокусът на работната програма са глобалните предизвикателства. В тази връзка тя включва две водещи научноизследователски инициативи. Първата обхваща храните, селското стопанство и биотехнологиите, а втората - климатичните изменения и биоразнообразието.

Волята за международно сътрудничество се балансира от необходимостта да се защитят интересите на ЕС в стратегически области и по-специално - да се насърчи отворената стратегическа автономност на ЕС, неговата водеща позиция при технологиите и неговата конкурентоспособност.

Мисии на ЕС

През 2023 г. за петте мисии на ЕС са предвидени над 600 млн. евро. По тази линия ще се подпомагат научно-изследователски и иновационни проекти за подобряване на подготвеността на местните и регионалните власти за посрещане на климатичните предизвикателства, за възстановяване на най-малко 25 000 км свободно течащи реки, за наблюдение на почвите, за оптимизиране на минималната инвазивност на интервенциите за диагностициране на раковите заболявания и др. Също така със 100 града ще бъдат сключени климатични договори. Комисията се надява мисиите да мобилизират финансиране от други източници, за да се достигне в края на 2023 г. общо равнище на инвестиции, което надвишава инвестициите на Хоризонт Европа.

Следващи стъпки

На 7 декември 2022 г. на портала на ЕС за финансиране и обществени поръчки ще бъдат публикувани първите покани за представяне на предложения. Между 6 декември 2022 г. и 16 февруари 2023 г. ще се проведат предназначените за потенциалните кандидати Информационни дни за Хоризонт Европа.

Контекст

Работната програма на Хоризонт Европа за 2023-2024 г. се основава на приетия през март 2021 г. стратегически план на Хоризонт Европа за 2021-2024 г. В изготвянето ѝ взеха участие различни заинтересовани страни, държавите членки и Европейският парламент. На 1 декември Комисията откри най-голямата досега обществена консултация за миналото, настоящето и бъдещето на научно-изследователските и иновационни програми на ЕС Хоризонт за периода 2014-2027 г. Тя ще трае 12 седмици и ще допринесе за окончателната оценка на Хоризонт 2020, за междинната оценка на Хоризонт Европа, както и за първоначалната работа по изготвянето на стратегическия план на Хоризонт Европа за 2025-2027 г.

Още новини