Начало Новини Актуално През 2020 г. брутната добавена стойност в отрасъл Селско, горско и рибно стопанство е над 4 млрд. лева

През 2020 г. брутната добавена стойност в отрасъл Селско, горско и рибно стопанство е над 4 млрд. лева

Актуално

Правителството прие Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2021. Той включва обстоен анализ за миналата и прогнозни данни за настоящата година.

Брутната добавена стойност (БДС), създадена в отрасъл Селско, горско и рибно стопанство през 2020 г. възлиза на повече от 4 млрд. лева. В реално изражение тя се свива с 3,3% спрямо 2019 г., което се обяснява най-вече с неблагоприятните климатични условия, довели до понижение на производството на някои от основните земеделски култури, както и с негативните последствия от пандемията от COVID-19. Делът на аграрния отрасъл в общата БДС за икономиката на страната нараства с 0,2 процентни пункта спрямо 2019 г., до 4 на сто. Според сезонно изгладените данни, брутната добавена стойност през първото тримесечие на 2021 г. намалява с 10,2% на годишна база, а през второто - се увеличава с 3,1 на сто.

По предварителни данни, през първото полугодие на 2021 г. нетният износ на аграрни стоки от страната възлиза на 636,4 млн. евро, с 31,8% повече спрямо същия период на 2020 г. Водещи групи продукти в структурата на селскостопанския експорт са житните и маслодайните култури, следвани от растителните мазнини, остатъци от хранителната промишленост и приготвени храни за животни, безалкохолни и алкохолни напитки, хранителни продукти, приготвени на базата на житни растения и др. През 2020 г. износът на селскостопански стоки се запазва около нивото от предходната година, докато при вноса се отчита нарастване с 8%.

В рамките на 2020 г. по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. са изплатени 815,2 млн. лева, а по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. около 27 млн. лева.

Подкрепата на земеделските производители с национални средства по държавни помощи през годината е в размер на 349,5 млн. лева.

В доклада са посочени приоритетите и целите на политиката в аграрния отрасъл, мерките и действията за тяхното постигане през 2022 г.

 

Още новини