Начало Новини Актуално През 2010 г. са регистрирани 3025 трудови злополуки

През 2010 г. са регистрирани 3025 трудови злополуки

Актуално
Програма за безопасни условия на труд

На днешното си заседание правителството прие Национална програма по безопасност и здраве при работа за 2011 година. Проектът включва мерки, свързани с изпълнението на приоритетите на Стратегията по безопасност и здраве при работа 2008-2012 г. В годишната програма са предвидени законодателни, организационно-технически, здравни и други превантивни мерки за осигуряване на здраве и безопасност на работното място.

Целта е да се осигури благосъстояние при работа, като се отчитат промените на работното място и възникването на нови професионални рискове в условия на икономическа и финансова криза, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика.

Изпълнението на програмата ще допринесе за намаляване на степента на професионалните рискове и повишаване на защита на работещите; на размера на загубеното работно време в резултат на отсъствие от работа поради временна нетрудоспособност; на броя на лицата, напускащи предприятията поради лоша работна среда или преждевременно пенсиониране и неработоспособност (инвалидност). Очаква се прилагането на конкретните мерки да доведе до намаляване на разходите, правени от работодателите за съдействие при завръщане на работа (консултации, обучение, приспособяване към работното място и др.); на осигурителната и застрахователната тежест и производствен капацитет – загубеното производствено време, непроизведена продукция и неизвършени услуги като следствие от събитие, което завършва с травма.

В проекта се отчита състоянието, тенденциите и основните предизвикателства пред политиката, които определят основните акценти в развитието на дейността по безопасност и здраве при работа през 2011 г.

Статистиката на НОИ за трудовите злополуки показва намаляване на общия брой трудови злополуки за периода от 2008 г. до 2010 г. с 21%. През 2010 г. са регистрирани общо 3025 трудови злополуки. Независимо, че се наблюдава намаляване на броя на смъртните злополуки за периода с 48%, през 2010 г. се отчита слабо повишаване на техния брой спрямо 2009 г. (от 91 до 94). Намаляване се отчита и при загубените календарни дни от трудови злополуки - 47%.

През 2010 г. продължи тенденцията за спад в нарушенията на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труда и увеличаване на нарушенията на разпоредбите на Кодекса на труда. Относителният дял на нарушенията в областта на здравословните и безопасни условия на труд е 53%, а по законосъобразността на трудовите правоотношения - 46%, докато през 2009 г. те са били съответно 60% и 39%.

Още новини