Начало Новини Актуално Преките инвестиции в България с голям спад

Преките инвестиции в България с голям спад

Актуално

Преките инвестиции в България с голям спадПреките инвестиции в страната за януари - март 2013 г. възлизат на 257,1 млн. евро и това представлява 0,6% от брутния вътрешен продукт (БВП). За сравнение през същия период на миналата година преките инвестиции са 672,8 млн. евро (1,7% от БВП). По държави, най-големите преки инвестиции в страната за януари - март 2013 г. са на Нидерландия (161,7 млн. евро).

Следват Русия (27 млн. евро) и Унгария (17,3 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Великобритания (-6,9 млн. евро).

По отраслова структура най-големи нетни постъпления за периода януари - март 2013 г. има в отрасъл Транспорт, складиране и съобщения (102 млн. евро), Преработваща промишленост (48 млн. евро) и Финансово посредничество (42,5 млн. евро).

Данните са на Българска народна банка (БНБ) и показват, че преките инвестиции намаляват с 415,7 млн. лв. в абсолютна стойност и това е спад на годишна база от 61,8%.

Привлеченият през януари - март 2013 г. дялов капитал (преведени или изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти във/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления или плащания от и по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 102,1 млн. евро. Той е по-нисък със 111,1 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през същия месец на 2012 г. (213,3 млн. евро). Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти възлизат на 24 млн. евро, при 44,5 млн. евро за януари - март 2012 г.

За януари - март 2013 г. нетният друг капитал (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен и е в размер на 133,4 млн. евро, при положителен в размер на 434,1 млн. евро за януари - март 2012 г.

Преките инвестиции само за януари 2013 г. възлизаха на 31,4 млн. евро или 0.1% от брутния вътрешен продукт (БВП), като това представляваше спад от около 90% на годишна база.

Още новини