Начало Новини Актуално Преките чуждестранни инвестиции в световен мащаб ще надвишат 1,2 трилиона долапа през 2010 г.

Преките чуждестранни инвестиции в световен мащаб ще надвишат 1,2 трилиона долапа през 2010 г.

Актуално

Глобалните преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) стигнаха до нова най-ниска точка през втората част на 2009 г., като след това имаше скромно възстановяване през първата част на тази година, което вдигна оптимизма за ПЧИ перспективите, посочва годишното изследване на световните тенденции в инвестициите на Конференцията на ООН за търговия и развитие (ЮНКТАД).

Възстановяването изглежда набира сила (фигура 1), тъй като глобалните ПЧИ се очаква да надминат $1.2 трилиона през 2010 г., да достигнат $1.3–1.5 трилиона през 2011 г. и да се доближат до $1.6–2 трилиона през 2012 г. Въпреки това, тези перспективи за ПЧИ са изпълнени с рискове и неясноти, включително това, че глобалното икономическо възстановяване изглежда крехко на този етап.

инвестиции

Световният доклад за инвестициите за 2010 г., оценява резкия спад на входящи ПЧИ на $1,114 млрд. през 2009 г., или 27%, като спадът през 2008 г. беше 16%. След това свободно падане, плахо и неравномерно възстановяване изглежда е в ход, благодарение на по-високите корпоративни печалби и подобрените икономически и финансови условия. Според наскоро въведения тримесечен индекс, глобалните входящи потоци на ПЧИ показват нова динамика (фигура 2).

По време на кризата през 2009 г., глобалните изходящи ПЧИ спаднаха с 43% до $1.101 милиарда, надминавайки дори спада от 37% при входящите ПЧИ. Глобалните ПЧИ намаляха в първичните и вторичните сектори, както и в сектора на услугите, а повечето компоненти на ПЧИ – капиталовите инвестиции, вътрешнофирмени заеми и  реинвестирани печалби – се свиха. ПЧИ от фондове за дялови инвестиции намаляха с 65%, въпреки че потоците от суверенни фондове се качиха с 15%. Комбинацията от тези фондове съставят една десета от глобалните ПЧИ потоци, като през 2000 г. те съставяха по-малко от 7%, но все пак показват спад от 22% в сравнение с върховата 2007 г.

Някои големи промени в тенденциите на глобалните ПЧИ предшестваха глобалната криза и вероятно ще се усилят в краткосрочен и средносрочен план, предвижда Докладът:

•    Относителната значимост на развитите икономики и на икономиките в преход като дестинации и източници на глобални ПЧИ се очаква да продължи да се увеличава. Въпреки че ПЧИ към развити икономики и иконимики в преход намаляха с 27% през 2009 г. и изходящите потоци на ПЧИ от тези две групи икономики се свиха с 21%, те все пак са поели почти половината от входящите ПЧИ потоци през 2009 г. и са осигурили една четвърт от глобалните изходящи ПЧИ. Тези страни са начело на процеса на възстановяването на ПЧИ и ще останат основни дестинации за чуждестранни инвестиции.

•    Тенденцията на допълнително свиване в производствените ПЧИ в сравнение с тези при сектор услуги и първичните сектори най-вероятно ще се запази. Заради трансграничните сливания и придобивания, производственият сектор беше най-силно засегнат през 2009 г., показвайки спад от 77% в сравнение с 2008 г. Свиването в първичните сектори и сектора на услугите беше по-леко изразен като цяло, с 47% и 57% съответно. Въпреки това някои индустрии от тези сектори бяха силно засегнати – стойността на транзакциите във финансовия сектор, например, спадна рязко с 87%.

•    Въпреки сериозния ефект върху ПЧИ, кризата все още не е спряла интернационализацията на производството. През последните две години намаляването на добавената стойност на чуждестранни филиали, притежавани от транснационални корпорации, беше по-леко изразено от цялостното свиване в глобалната икономика. Съответно делът на транснационалните корпорации в световния БВП се покачи до историческите 11%. Цялостната чуждестранна заетост на транснационалните корпорации се повиши леко, достигайки 80 милиона.

Резкият спад в трансграничните сливания и придобивания беше главната причина за спада на ПЧИ през 2009 г. Тъй като са по-чувствителни към финансовите условия, трансграничните сливания и придобивания се свиха с 34% през 2009 г. (65% по стойност), в сравнение с 15% в броя на проектите „на зелено” – тоест, нови проекти, започнати от транснационални корпорации в чужди страни. Въпреки че потоците от ПЧИ и от двете входящи позиции показват знаци за възстановяване през 2010 г., първоначалните данни демонстрират, че сливанията и придобиванията се възстановяват по-бързо.

Големите развиващи се пазари продължиха да се представят добре. Въпреки че САЩ останаха главният реципиент на ПЧИ през 2009 г., Китай е на второ място. Половината от шестте главни дестинации за чуждестранни инвестиции сега са развиващи се икономики или икономики в преход, които печелят позиции и като важни източници на глобални ПЧИ потоци (фигура 3).

Транснационални корпорации от развиващи се икономики са по-оптимистично настроени от корпорациите в развитите страни и очакват,че техните чуждестранни инвестиции ще се възстановят по-бързо, съобщава Докладът. Това предполага продължаваща експанзия на развиващи се ТНК като източник на ПЧИ. В допълнение глобалните инвеститори показват нарастващ интерес към развиващите се икономики, особено в Южна, Източна и Югоизточна Азия. Страни, които са особено привлекателни инвестиционни точки са Бразилия, Русия, Индия и Китай. ПЧИ потоци към развиващи се икономики и икономики в преход ще бъдат насочени не само към индустриите, свързани с най-много трудови разходи, но и все повече към дейности, свързани с усилено използване на технологии, сочи Докладът.

Прогнозите за ПЧИ за тази година са предпазливо оптимистични. Очаква се, че ПЧИ ще се възстановят до нивата от 2008 г. чак през 2012 г., с прогноза за $1.6–2 трилиона. Това все още е под върха от $2.1 трилиона от 2007 г. Постепенното подобряване на макроикономическите условия, корпоративните печалби и стойностите на борсата, наблюдавани през 2010 г., се очаква да продължат през следващите няколко години, поддържайки новата увереност на бизнеса. Намеренията на ТНК да търсят чуждестранно разгръщане изглеждат по-силни за 2011 и 2012 г. Много е възможно възстановяването на ПЧИ да стане главно чрез трансгранични сливания и придобивания. Преструктурирането в някои индустрии, както и приватизацията на спасени по време на кризата компании, ще продължат да създават трансгранични възможности за сливания и придобивания за ТНК. Тези сливания и придобивания се увеличиха с 36% през първите пет месеца на 2010 г. в сравнение с миналата година.

Все пак този сценарий за възстановяване на ПЧИ далеч не е сигурен. Някои от рисковете са крехкото икономическо възстановяване, неясните ефекти от финансовите регулаторни реформи, структурните макроикономически дисбаланси (например, фискалните дефицити и дълговете в много развити страни), ограниченият достъп до кредити, непостоянството на стоковите и валутните борси и възможните протекционистки мерки, които засягат инвестициите в някои страни.

Световният доклад за инвестициите и базите данни към него могат да бъдат намерени на

http://www.unctad.org/wir

http://www.unctad.org/fdistatistics

http://www.unctad.org/diae.

 

Още новини