Начало Новини Актуално Преки чуждестранни инвестиции в област Стара Загора към 31.12.2019 г.

Преки чуждестранни инвестиции в област Стара Загора към 31.12.2019 г.

Актуално

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2019 г. възлизат на 972.0 млн. евро, което е с 4.6% повече в сравнение с 2018 година. С най-голям размер на преките чуждестранни инвестиции е община Гълъбово - 686.2 млн. евро, следвана от община Стара Загора - 116.5 млн. евро и община Казанлък - 87.3 млн. евро, съобщиха от Териториално статистическо бюро - Югоизток.

През 2019 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 983.3 млн. евро, като е регистриран ръст от 4.7% спрямо предходната година.

 

Методологични бележки

Чуждестранна пряка инвестиция е всяко вложение, което включва дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент на чуждестранна икономика (чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие - резидент на българската икономика (инвестиционно предприятие). Пряката инвестиция включва както първоначалната трансакция между двата субекта, така и всички последващи трансакции между тях.

Обемът на чуждестранната пряка инвестиция в инвестиционното предприятие се определя като сума от:

• чуждестранното участие в собствения капитал на предприятието;

• плюс размера на непогасената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати от чуждестранния инвеститор на инвестиционното предприятие;

• минус размера на неизплатената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати на чуждестранния инвеститор от инвестиционното предприятие.

 

Още новини