Начало Новини Актуално Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2021 г.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2021 г.

Актуално

1. Преки чуждестранни инвестиции

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2021 г. възлизат на 28 137 млн. евро по текущи цени (по предварителни данни).

През 2021 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 12 210 млн. евро. Следва секторът на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 6 278 млн. евро.

В структурата на ПЧИ по икономически дейности през 2021 г. се наблюдава увеличение на направените инвестиции в сектор Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения, като относителният им дял нараства с 0.7 процентни пункта в сравнение с предходната година. Същевременно относителният дял на ПЧИ в сектор Строителство намалява с 0.7 процентни пункта спрямо 2020 година.

2. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи

По предварителни данни през 2021 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 23 048 млн. лв. по текущи цени.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 5 908 млн. лв., следван от промишлеността с 5 623 млн. лева.

През 2021 г. в структурата на разходите за придобиване на ДМА по икономически дейности се наблюдава нарастване на направените инвестиции в сектора на промишлеността, като относителният им дял се увеличава с 1.2 процентни пункта в сравнение с 2020 г., и спад в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) с 6.9 процентни пункта.

През 2021 г. е регистрирана промяна и в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове. Относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции намалява с 9.8 пункта в сравнение с предходната година и достига 35.2%. Същевременно вложените средства за машини, производствено оборудване и апаратура нарастват с 2.7 пункта, за закупуване на земя - с 3.1 пункта, и за транспортни средства - с 2.3 пункта, като формират съответно 28.6, 9.6 и 14.0% от общия обем инвестиции в ДМА.

 

Методологични бележки

Чуждестранна пряка инвестиция е всяко вложение, което включва дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент на чуждестранна икономика (чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие - резидент на българската икономика (инвестиционно предприятие). Пряката инвестиция включва както първоначалната трансакция между двата субекта, така и всички последващи трансакции между тях.

Обемът на чуждестранната пряка инвестиция в инвестиционното предприятие се определя като сума:

• от чуждестранното участие в собствения капитал на предприятието;

• плюс размера на непогасената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати от чуждестранния инвеститор на инвестиционното предприятие;

• минус размера на неизплатената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати на чуждестранния инвеститор от инвестиционното предприятие.

Разходите за придобиване на ДМА през отчетния период включват фактически извършените разходи за закупуване на земя и за изграждане на сгради, строителни съоръжения и конструкции чрез възлагане и по стопански начин, за доставка и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и проектантски работи, обслужващи строителството, и други разходи, свързани с придобиването на ДМА.

В обема на разходите за придобиване на ДМА не се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.

Документи за сваляне

Още новини