Начало Новини Актуално Предвидени са 3 млн. лв. за ремонт на Тракийския университет в Стара Загора по Оперативна програма Региони в растеж

Предвидени са 3 млн. лв. за ремонт на Тракийския университет в Стара Загора по Оперативна програма Региони в растеж

Актуално

Оперативна програма Региони в растежНови седем общински и държавни професионални гимназии ще бъдат обновени и преоборудвани с финансиране по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по Оперативна програма Региони в растеж 2014 - 2020 г.  Близо 8 млн. лв. са допълнително предвидените средства за ремонт и ново обзавеждане на професионалните училища от национално и регионално значение, осигурени от спестен ресурс и одобрено допълващо финансиране. В тази връзка Управляващият орган на програмата публикува за публично обсъждане  проект за изменение на процедурата Подкрепа за професионалните училища в Република България по приоритетна ос 3 Регионална образователна инфраструктура на Оперативна програма Региони в растеж 2014 - 2020 г., по която се осигуряват допълнителните средства. Целта е да се създадат условия за модерни образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура в професионалните училища. 

Четири от професионалните гимназии са с в направление ветеринарна медицина, горско стопанство и растениевъдство и животновъдство.

С проекти  могат да кандидатстват общините Берковица - за  Лесотехническа професионална гимназия, Две могили – за Професионална гимназия по селско стопанство К. А. Тимирязев,  Елхово - за Професионална Гимназия по Механизация на селското стопанство Ернесто Че Гевара, Нови пазар  за ремонт на Професионална гимназия по селско стопанство и община Лозница - за Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие Александър Стамболийски. Министерството на образованието и науката може да подаде проект за финансиране на ремонтни дейности в  Професионална гимназия по облекло Ана Май в Пловдив и Професионална гимназия по електроника и енергетика - Банско.

Проектът на изменение на Насоките за кандидатстване, заедно с приложенията към него, са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu. Предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 16.01.2020 г. (включително), по официален път или на следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bg, както и в модула за електронно кандидатстване на информационната система ИСУН 2020.

За публично  обсъждане  е публикуван и проект за изменение на процедурата „Подкрепа за висшите училища в Република България ” по приоритетна ос 3 Регионална образователна инфраструктура на Оперативна програма Региони в растеж 2014 - 2020.  Целта е да се създадат условия за модерни образователни услуги в сферата на висшето образование чрез обновяване на материалната база, осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане на висшите училища. Изменението на Насоките за кандидатстване по процедурата се осъществява с цел да бъде поканен да кандидатства с проектно предложение Тракийски университет - Стара Загора, определен по процедурата, като първи резервен проект при наличие на финансов ресурс след финансиране на списъка с основните проекти. Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 16.01.2020 г. (включително), по официален път или на следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bg, както и в модула за електронно кандидатстване на информационната система ИСУН 2020.  Проектът на Насоки за кандидатстване, заедно с приложенията към него, са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu

Още новини