Начало Новини Актуално Предстоящо стартиране на програма Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в

Предстоящо стартиране на програма Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в МСП

Актуално
Търговско-промишлена палата информира за предстоящо стартиране на процедура BG-RRP-3.005 - Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малки и средни предприятия, която дава възможност за 100% безвъзмездно финансиране за изграждане на уеб сайтове, онлайн магазини, системи за управление. Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП) .
 
Очаква се процедурата да стартира на 14 октомври 2022 г.

Допустими дейности:
 • ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;
 • ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;

ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.

Безвъзмездно финансиране от 3 000 лв. до 20 000 лв.

Допустими кандидати

 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 • Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва:
Микро предприятие ≥ 41 000 лева
Малко предприятие ≥ 82 000 лева
Средно предприятие ≥ 123 000 лева
 • Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице

Недопустими кандидати са тези, чиято основна икономическа дейност попада в следните сектори и раздели съгласно КИД-2008 (Приложение 8):

 • сектор А Селско, горско и рибно стопанство
 • сектор В Добивна промишленост
 • сектор F Строителство
 • сектор Р Образование
 • сектор Q Хуманно здравеопазване и социална работа: раздел 87 Медико-социални грижи с настаняване и раздел 88 Социална работа без настаняване.
 • сектор J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения, съгласно КИД-2008 (Приложение 8):
  - раздел 62 Дейности в областта на информационните технологии;
  - раздел 63 Информационни услуги.
За повече информация тук.
 
Можете да се свържете с нас за съдействие за разработване на проектни предложения и за препоръки на софтуерни компании.
 

Още новини