Начало Новини Актуално Представяне на актуални възможности за финансиране по ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Представяне на актуални възможности за финансиране по ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Актуално

int rastejОт 12.10.2015 г. Областен информационен център - Стара Загора стартира цикъл от информационни срещи на тема: Актуални възможности за финансиране по ОП Наука и образование за интелигентен растеж в общините от областта. На срещите екипът на ОИЦ – Стара Загора ще представи условията за кандидатстване по процедури за подбор на проекти Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение. 

 Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила по ОПНОИР.

За информация за дейност Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства участие в срещите ще вземат представители на Център за кариерно ориентиране Стара Загора.

Училищата, детските градини, НПО, общини ще бъдат запознати с цели, очаквани резултати, индикатори, финансови рамки на проектните предложения, допустими дейности, условия за допустимост на разходите по процедурите за подбор на проекти. Ще бъде представена информация за подготовка, подаване и регистриране на проектните предложения в ИСУН 2020.

Информационните срещи ще се проведат в общините от областтта както следва:

  • 12.10.2015 г. – 14.00 часа – зала 315 на община Раднево;
  • 13.10.2015 г. – 14.00 часа – зала на община Гълъбово;
  • 14.10.2015 г. – 14.00 часа – заседателна зала, етаж 1 на община Чирпан;
  • 15.10.2015 г. –  9.30 часа – зала на община Братя Даскалови;
  • 15.10.2015 г. – 14.00 часа – зала младост на читалище Напред, гр. Павел баня;
  • 16.10.2015 г. – 14.00 часа – зала на читалище Пробуда 1869, гр. Мъглиж;
  • 19.10.2015 г. – 14.00 часа – зала 2 на хотел Верея, гр. Стара Загора;
  • 20.10.2015 г. – 14.00 часа – зала пленарна на читалище Васил Левски 1923, гр. Николаево

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма Техническа помощ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

 

Още новини