Начало Новини Актуално Представителите на общините и бизнеса могат да се запознаят с мерките по оперативните програми за 2010 година

Представителите на общините и бизнеса могат да се запознаят с мерките по оперативните програми за 2010 година

Актуално

На разположение на бизнеса и на общините от старазагорски регион и страната са Индикативните работни програми за предстоящите процедури за безвъзмездна помощ за 2010 година по Оперативна Програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика - 2007 - 2013 и Оперативна програма Регионално развитие – 2007 - 2013.

Нови моменти в ОП „Конкурентоспособност” са включените мерки по въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията и дългоочакваната мярка по въвеждане на възобновяеми енергийни източниц (ВЕИ). Тези две мерки се очаква да бъдат обявени през IV тримесечие на 2010 година. Характерно за тези две мерки е, че няма фиксиран краен срок за подаване на проектните предложения. За мярката по въвеждане на нови енергоспестяващи технологии са предвидени средства в размер на 107 858 668,00 €, а тези за ВЕИ – 97 979 112,00 €. Бенефициенти по тези мерки, съгласно Индикативната програма, ще бъдат големи и МСП от производствения сектор и тези от сектор услуги. Размерът на гранта (безвъзмездната помощ) е определен, както следва: 70% за микропредприятия; 60% за малки предприятия и 50% за средни и големи предприятия, съгласно дефинициите, определени в Закона за малките и средните  предприятия, чл.3.

През първото тримесечие на 2010 година бизнесът може да очаква стартитиране на мярката „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” и „Технологична модернизация в големи предприятия”, за които респективно са предвидени 100 000 000,00 € и съответно 40 000 000,00 €.

За модернизация на управлението в българските предприятията и развитие на конкурентни предимства на европейските и световните пазари, бизнесът може да разчита на безвъзмездни средства от 10 000 000,00 € за „Покриване на международни признати стандарти”.

Фирмите, които определят себе си за иновативни и са създадеди преди повече от 3 години към датата на подаване на проектното предложение, ще могат да разчитат на финансова помощ  по мярката”Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”, за която са предвидени 25 000 000,00 €, а мярката се очаква да бъде обявена през III тримесечие на 2010.

 

Общините като основни бенефициенти по ОП „Регионално развитие” 2007-2010 могат да кандидатстват за финансиране на свои проекти по следните приоритетни оси и операции:

Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие
Операция 1.1: Социална инфраструктура.
Операция 1.4: Подобряване и превенция на риска.

Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност
Операция 2.2: Информационни и комуникационни мрежи.

Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма
Операция 3.1: Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура.
Операция 3.2: Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите.

Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество
Операция 4.1: Дребномащабни местни инициативи.

Размерът на грантовата част на проекти по гореспоменатите приоритетни оси и операции е в размер на 100%.

Допустимите бенефициенти, общият размер на средствата по всяка операция, както и сроковете за подаване на проектните предложения по ОП Регионално развитие 2007-2010, са посочени в индикативната годишна работна програма за 2010

Годишните индикативни работни програми имат за цел да ориентират бизнеса и общините като потенциални кандидати по тези мерки, но окончателните условия по отделните процедури ще бъдат подробно разписани в Насоките за кандидатстване за всяка една отделна мярка.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Още новини