Начало Новини Актуално Председателят на Общински съвет - Стара Загора запазва поста си

Председателят на Общински съвет - Стара Загора запазва поста си

Актуално
Стара ЗагораПредседателят на Общински съвет - Стара Загора Тенчо Руканов остава на поста си. На 19 януари по искане на 17 общински съветници, основно от Лявата коалиция и Нова сила, се проведе заседание с 2 точки в дневния - смяна на председателя и избор на нов. До гласуване на предложенията не се стигна, защото дневният ред не беше приет. От присъстващите 43 съветници в залата, 20 гласуваха - за, 23 - против и двама се въздържаха.

От групата на ГЕРБ коментираха, че мотивите за исканото отстраняване на Тенчо Руканов не се обвързани със Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Ето случаите, при които може да бъде отстранен председател на Общински съвет, регламентирани в Закона за местното самоуправление и местната администрация:
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:
1. подаване на оставка;
2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет, взето по реда на ал. 1;
3. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(4) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от избран съветник или от заместник-председател, ако има избран такъв.

Мотивите за искането за освобождаване на Тенчо Руканов са:
- Несъгласие с недемократичния, авторитарен и уронващ престижа на институцията Общински съвет начин, по който се водят заседанията.
- Толериране на изпълнителната власт и осигуряване на комфорт на кмета на Община Стара Загора при питанията на общинските съветници.
- Избирателно внасяне на материали за разглеждане на сесиите на Общински съвет в услуга на Общинска администрации, а не в интерес на гражданите.
- Неизпълнение на голяма част от приетите програми за работа на Общинския съвет.

Още новини