Начало Новини Актуално Председателят на БТПП участва в кръгла маса по проблемите на сивата икономика

Председателят на БТПП участва в кръгла маса по проблемите на сивата икономика

Актуално

Председателят на Българската търговско-промишлена палата  Цветан Симеонов взе участие в кръгла маса на тема Сивата икономика в България – политики за преодоляване на икономическата криза. Събитието бе организирано от Центъра за изследване на демокрацията и Фондация Фридрих Еберт. Г-н Симеонов направи презентация по политиките и възможните мерки за ограничаване на сивата икономика в България, съобщиха от пресцентъра на БТПП.

Акценти в изказването му бяха следните пет проблемни области:

  • Подобряване на административното обслужване и ограничаване на регулативните режими;
  • Данъчен режим (и по-специално мерки, насочени към намаляване на данъчните измами с ДДС);
  • Обществени поръчки;
  • Предвидимост и обоснованост на нормативните промени;
  • Прозрачност при усвояване на европейските фондове.

Според председателя на БТПП, ограничаването и преодоляването на проявите на сивата икономика е невъзможно без по-високо стандартизиране на административните процедури и документи; прехвърляне на дейности от публичната администрация на НПО; възлагане на браншовите организации на най-леки регистрационни режими и приемане на Закон за браншовите организации; създаване на държавно – обществен орган за упражняване на надзор за ограничаване на регулативни режими и събираните такси.

За ограничаване проявите на сивата икономика е уместно да се възложат изрични правомощия на областните управители да следят за законосъобразността на приетите общински режими и определените за тях общински такси. Наложително е регламентиране на обща презумпция за мълчаливо съгласие по Административнопроцесуалния Кодекс. Също така, нужно е да се предприемат и някои промени в Закона за занаятите.

Относно данъчните режими, срокът за възстановяване на данъчния кредит по ЗДДС следва да се намали на 15 дни. Да се отмени отговорността за чужда вина (т.н. „отговорност в случай на злоупотреба”) по ЗДДС, да се въведе ефективна система за повишаване на квалификацията на данъчните служители и ограничаване на възможността за произволно тълкуване на нормативната уредба. Да се насърчи докладването на случаи на корупционен натиск спрямо данъчните служители, и др.
Що се касае до обществените поръчки, в процедурите по възлагане на обществени поръчки е задължително да се включат представители на браншовите организации. В регистъра на обществените поръчки е нужно нормиране на по-широк кръг от данни, напр. решенията на комисиите на възложителя и тяхното обжалване; качеството на изпълнените услуги по сключените договори; данни за евентуално начислени неустойки и вреди по сключените договори.

Цветан Симеонов изтъкна необходимостта да се работи за цялостно и максимално опосредстван процес на възлагане на обществени поръчки чрез подходящ софтуер, включително когато е възможно класирането на заявките и фирмите също да се извършва по електронен път. Следва да се дефинират и ясни клаузи за неизпълнение – както по отношение на качеството, така и на сроковете. Наложително е да се забрани популярната в последните години практика за спечелване на търгове с ниски цени и последващо предоговаряне на много по-високи цени поради променени обстоятелства в икономическата среда.

Сред участниците в кръглата маса бяха министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев.

Още новини