Начало Новини Актуално Предприети действия спрямо Брикел ЕАД след замърсяване с неорганизирани емисии

Предприети действия спрямо Брикел ЕАД след замърсяване с неорганизирани емисии

Актуално

Съгласно извършен анализ на данните, постъпващи в Националния координационен център (НКЦ) към МОСВ, от националната система за мониторинг за качеството на атмосферния въздух, превишенията на нормите по показател серен диоксид в Гълъбово се случват в събота и неделя, какъвто е случаят с превишенията, констатирани през месец април на 11 и 17 април. Това беше причината на 24-25.04.2021 г. министърът на околната среда и водите Емил Димитров лично да посети района на гр. Гълъбово, където установи нерегламентирано изпускане на неорганизирани емисии от прозорците на сградата на централата и от високия комин на Брикел ЕАД. Констатираното замърсяване на атмосферния въздух министърът е документирал със снимков и видеоматериал от 24 и 25 април, които прилагаме.

Във връзка с горното, на 26.04.2021 г., министър Димитров разпореди допълнителна спешна проверка, която бе извършена от експерти на РИОСВ - Стара Загора. Резултатите от нея потвърждават, че от централата се изпускат нерегламентирано емисии през покрива на котелен цех в нарушение на комплексното разрешително. Друго нарушение на условие в комплексното разрешително е констатираната работа на високия комин, който може да работи само при спиране и пускане на котлите и при аварийни ситуации, каквито към момента на проверката не са обявени от оператора.

За установените две нарушения от РИОСВ - Стара Загора са съставени два акта на оператора, като съгласно разпоредбите на ЗООС санкцията може да бъде от 10 000 (десет хиляди) до 500 000 лв. (петстотин хиляди) лв.

Още новини