Начало Новини Актуално Предотвратяват укриването на обороти и скритото изплащане на заплати със законови промени

Предотвратяват укриването на обороти и скритото изплащане на заплати със законови промени

Актуално

Стара ЗагораПравителството предлага промени в няколко закона, чиято цел е да се въведе пакет от мерки за ограничаване на т. нар. „сив сектор” в икономиката. Промените засягат Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Търговския закон, Кодекса на труда. Предлага се приемането и на нов закон – за ограничаване на плащанията в брой.

Първата част от промените – основно в ДОПК и ТЗ, цели да противодейства на способите за избягване на плащането на задължения за данъци и осигурителни вноски чрез съсредоточаването на публичните задължения у лица, които не притежават и липсва вероятност в бъдеще да притежават активи, като по този начин се осуетява възможността за събиране на задълженията, съобщиха от правителствената пресслужба.
Новите текстове отнемат възможността да се възлага управлението на друго търговско предприятие на лица, които доказано лошо са управлявали търговско имущество. Предложението се състои в ограничаване на правото за придобиване качеството на едноличен търговец, прокурист или управител на дружество с ограничена отговорност на лица, обявени в несъстоятелност или участвали в управлението на дружества, обявени в несъстоятелност, ако са оставили неудовлетворени кредитори. Подобни защитни разпоредби действат по отношение на управителните органи на акционерните дружества. Приемането на предложението ще защити, освен фиска, и частните кредитори.
Също така се разширява кръгът на лицата, които отговарят като трети задължени лица за задълженията на юридически лица, като се добавят прокуристи и други търговски представители. На два месеца се удължава сегашният 7-дневен срок за информиране на НАП за предстоящо прехвърляне на предприятие или преобразуване по ТЗ. Това ще даде възможност за налагане на допълнителни обезпечителни мерки по отношение на публичните задължения.
Друг способ за избягване на плащането на публични задължения е укриването на обороти и скритото изплащане на заплати. Срещу него са насочени втората част от предлаганите законови промени. Те се отнасят до ревизиите, които могат да извършват органите на НАП, и до ограничаване на плащанията в брой.
Със законопроекта за ограничаване на плащанията в брой се предлага паричните плащания над 5000 лв. включително между юридически лица, физически лица и между юридически и физически лица да става само по безкасов път. Безкасово ще се извършват и плащанията на стойност под 5000 лв., ако представляват част от парична престация по договор, която е равна или надвишава 5000 лв. Разпоредбите не се отнасят до тегленето и внасянето на пари в брой от/в собствени банкови сметки.
Със законопроекта за ограничаване на плащанията в брой се предвижда промяна в Кодекса на труда, която регламентира изплащането на трудовото възнаграждение на работника или служителя по безкасов път в посочена от него банкова сметка. Това ще става в случаите, когато работникът или служителят живее или работи в населено място, в което има доставчици на платежни услуги.
Подобни на предлаганите разпоредби действат и в други държави от Европейския съюз, допустими са от гледна точка на европейското общностно законодателство и са възприети и като мярка срещу изпирането на пари. Въвеждането на ограниченията за плащане в брой няма да затрудни стопанския оборот, тъй като през последните години българската банкова система претърпя значително развитие и има изградена широка клонова мрежа.

Още новини