Начало Новини Актуално Предложения на Българската търговско-промишлена палата за либерализацията на газовия сектор

Предложения на Българската търговско-промишлена палата за либерализацията на газовия сектор

Актуално

газБългарската търговско-промишлена палата приветства либерализацията на газовия сектор в България и участва със свои експерти в работата на Парламентарната комисия по енергетика, на КЕВР, в проведените кръгли маси, организирани от националния газов оператор Булгартрансгаз ЕАД и Газов хъб Балкан ЕАД.

БТПП заедно със своите членове се съгласи компромисно с редица изменения на нормативната уредба, приемайки лимитираните срокове, наложени от ЕК за либерализация на газовия пазар. Наложената ускорена процедура по приемане на измененията обаче доведе до редица неточности и проблеми в нормативната уредба, които не са във връзка с хармонизацията на Директива 2009/73/ЕО и Регламент (ЕО) № 715/2009, и с тях Палатата не може да се съгласи, като счита за редно те да бъдат коригирани законодателно.

Проблемите, които вероятно ще възникнат в газовия сектор и ще затруднят нормалното функциониране на газовата борса, БТПП обобщава в следните три насоки:

1. Липсата на информация за цените на природния газ, продаван на големите индустриални потребители, присъединени директно Булгаргаз ЕАД, в резултат от измененията на Наредба № 2 (КЕВР вече не е законодателно ангажирана да регулира цената за обществено снабдяване, с изключение за газоснабдителните и топлофикационни предприятия) .

2. Разпоредбата на чл. 176, ал. 3 от Закона за енергетиката задължава търговците и крайните клиенти да сключват сделки на организиран борсов пазар на природен газ по договори с краткосрочни стандартизирани продукти и с продукти с период на доставка, по-малък или равен на една година.

3. Клирингова система, която да гарантира на участниците в търговията, че ще си изпълнят поетите ангажименти на борсата, съобразно разпоредбите на Закона за стокови борси и тържища и под регулация на Държавна комисия за стокови борси и тържища.

Трите групи проблеми са подробно развити, направени са съответни предложения и мотиви към тях – в писмо на БТПП до председателя на Парламентарната комисия по енергетика и до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Още новини