Начало Новини Актуално Правителството удължи изпълнението на девет национални научни програми

Правителството удължи изпълнението на девет национални научни програми

Актуално

Министерският съвет прие Решение за актуализиране на девет Национални научни програми. Със срок от една година се удължава изпълнението на програмите: Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността, Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита, Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия, Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот, Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие, Електронно здравеопазване в България, Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България, Млади учени и постдокторанти; Иновативни нискотоксични биологично-активни средства за прецизна медицина.

Актуализацията се налага предвид това, че споразуменията между МОН и водещите организации, които изпълняват програмите, се сключват в края на съответната финансова година. Удължаване на сроковете ще позволи максималното постигане на заложените в програмите индикатори с цел намиране на компетентни решения и постигане на качествени научни резултати в полза на икономиката и обществото.

Към програмата Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия се включва допълнителен работен пакет съгласно ангажиментите на страната ни, свързани с прилагане изискванията на природозащитните директиви - за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, за опазване на дивите птици, както и разработването на специфични цели за защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. В резултат на това ще бъдат разработени поетапно и съгласувани с Европейската комисия специфични и подробни природозащитни цели на ниво 13 защитени зони.

В рамките на отделните научни програми се извършват изследвания на климата, водните ресурси, бедствията, културното и историческото наследство, цифровите технологии и технологиите за електронно здравеопазване, както и проучвания в областта на здравословните храни и биотехнологиите и др. Програмите допринасят и за насърчаване реализацията на младите учени в научните организации и висшите училища в страната.

 

Още новини