Начало Новини Актуално Правителството прие Стратегия за развитието на гражданските организации

Правителството прие Стратегия за развитието на гражданските организации

Актуално
стратегия развитие на граждански организации

Правителството прие Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в България и визия за създаването на механизъм за финансирането им. Основната цел на стратегията е да се създадат подходящи условия за развитие на гражданските организации и да се стимулира партньорството между тях и институциите на национално и местно равнище.

Документът разглежда гражданските организации като основен елемент на обществото с ключова роля за насърчаване на хората да бъдат активни и отговорни. В момента в България има повече от 34 хил. регистрирани фондации и сдружения. От вписаните над 9000 в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Министерството на правосъдието (основна целева група на стратегията) най-голям брой работят в сферата на образованието – 13%, социалната област – 11%, културата – 9% и младежките проблеми – 7%, а останалите – в 20 други области, съобщиха от правителствената пресслужба.

В България взаимодействието на неправителствения сектор е регламентирано в различни нормативни актове, но те уреждат частично тези обществени отношения. Все още липсва регулиран механизъм на взаимодействие между гражданските организации и публичната сфера, което води до слабото им участие в процесите на разработване на политики. Затова Стратегията си поставя за задача да подкрепи организациите да мобилизират гражданска енергия за осъществяване на информиран дебат по теми от дневния ред на обществото, да представляват и защитават интересите на различни обществени групи, да бъдат коректив на централната и местната власти и двигател на диалога между управляващи и граждани и др.

За изграждане на работещо партньорство между държавата и гражданските организации се предвижда създаването на Съвет за развитие на гражданското общество към министър-председателя. Той ще координира, следи и оценява изпълнението на Стратегията, ще приема годишен (вкл. финансов) план за изпълнението й, ще анализира ефективността на отпуснатите публични средства за финансиране на гражданските организации, ще подпомага взаимодействието им с държавната и местните власти.

Сред мерките за постигане на финансова устойчивост на гражданските организации е насърчаването на дарителството – един от трите основни източника за финансиране на гражданския сектор (освен държавния бюджет и собствените приходи от членски внос, стопанска дейност и др.). Според Световния дарителски индекс за 2011 г. България е на 145-о място от общо 150 страни – само 13% от хората у нас са дарявали за гражданска организация и само 5% са били доброволци. Предвижда се също създаването и реализирането на прозрачен механизъм за финансиране на гражданския сектор в България, който няма да отменя финансирането, получавано от юридическите лица с нестопанска цел по условията и реда на съответните специални закони.

По отношение формирането на условия за гражданска активност е заложено създаването на ред, според който становищата на гражданските организации да станат част от задължителните материали за разглеждане при вземането на решения; подкрепа на доброволчеството и доброволчески инициативи, вкл. приемане на закон за доброволчеството; създаване на условия за включване на гражданското образование в училищната и академичната програми.

Целта на Механизма за финансиране на гражданския сектор, чиято концепция беше одобрена заедно със Стратегията, е да създаде устойчива система за финансиране на организациите на гражданското общество и да допринася за превръщането им в реален фактор при формулиране на приоритетите на държавата, общините и местните общности. Механизмът следва да замени досегашния механизъм за разпределение на средства от Резерва от средства за финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел, който се предвижда ежегодно със закона за държавния бюджет.

При финансирането на организациите ще се спазват принципите на прозрачност и откритост (вкл. на целите, финансирането, дейността и участниците/създателите на организациите, кандидатстващи за публични средства); устойчивост на предоставяното финансиране; ефективност и ефикасност (видимост на резултатите и оптимална цена); предвидимост (ясни срокове за обявяване на темите, за които ще се получава финансиране, и за набиране на проекти); отчетност и публичност на резултатите, докладите, анализите и отчетите; партньорство при разработване на приоритети, цели, критерии и участие при оценката на резултатите.

Конкретните дейности и програми, за които ще се предоставят средствата, могат да включват подкрепа за развитие на гражданските организации, насърчаване на участието на гражданите и гражданските организации в процесите на вземане на решения, развитие на доброволчеството, насърчаване на сътрудничеството и работата в мрежи на граждански организации, изследвания, свързани с гражданския сектор, и др.
Предвижда се за 2013 г. Министерството на правосъдието да остане органът, отговорен за конкурсния принцип за предоставяне на средства на гражданските организации, а от 2014 г. да бъде избрана специална независима организация, в която ще бъдат включени представители както на държавата, така и на НПО.

Още новини