Начало Новини Актуално Правителството прие изменения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

Правителството прие изменения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

Актуално

Правителството прие изменения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Те ще създадат по-добри възможности за подкрепа на инвеститорите - като за инвестиции, които са значими за икономиката се предвижда възможност за предоставяне на държавна помощ до максималния размер, регламентиран в приложимото европейско законодателство. За първоначални инвестиции в преработващата промишленост ще може да се предостави помощ до 37.5 млн. евро., съгласно одобрената регионална карта за периода 2014 - 2020 г., удължена с Решение на Европейската комисия до 31.12.2021 г., като се прилага интензитет на помощта от 25 на сто в Югозападния район на планиране и 50 на сто в останалите райони на планиране.

Благодарение на провеждания активен инвестиционен маркетинг нараства броят на компаниите, разглеждащи България като потенциална дестинация. Прилагането на насърчителната мярка е ключово за решението за инвестиция на компаниите поради големия размер на капиталовите разходи и дългосрочния хоризонт в осъществяването и поддържането на подобни проекти. Мярката ще се прилага за приоритетни инвестиционни проекти и ще допълни наличния пакет от инвестиционни стимули за големи инвестиции. Наличието й ще позволи привличането на водещи международни производствени компании. Такива предприятия са структуроопределящи за икономиката на страната и дейността им способства както за развитието на регионите, така и за икономическата активност на голям брой малки и средни предприятия, обслужващи или съдействащи за дейността на големите инвеститори. Такива проекти променят конкурентоспособността на икономиката поради използваните технологии, организация на производството, осигурените пазари и експортната насоченост на произведената продукция, корпоративните стандарти и сътрудничество с международни партньори. Решават се успешно системни проблеми, свързани с високата безработица, липсата на доходи на населението, създават се възможности за заетост на лица от малцинствата за производства с потребност от базова работна сила, преодолява се трайната тенденция за нарастване на регионалните дисбаланси в икономическото развитие.

С другите направени нормативни промени се постига последователно разграничаване на случаите на държавна помощ от подкрепата, оказвана за изпълнението на проекти, която няма характер на помощ. Прецизират се разпоредби на правилника във връзка с практиката по прилагането му и се регламентират задълженията на инвеститорите за поддържане на инвестицията и работните места по проектите, така че те да са в по-голяма степен съобразени с получената подкрепа.

Още новини