Начало Новини Актуално Правителството предлага промени в Закона за ДДС

Правителството предлага промени в Закона за ДДС

Актуално
ДДС данъци

Правителството одобри проектозакон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност и го предлага за одобрение от Народното събрание. Предложените промени са във връзка с привеждане в съответствие на националното законодателство с европейското право (Директива 2006/112/ЕО) и практиката на Съда на Европейския съюз, както и с цел усъвършенстване на данъчното законодателство.

Основните промени са свързани с открити процедури за установяване на неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на Европейския съюз (infringement), срещу България. Предлага се да отпадне разпоредбата на чл. 27, ал.1, т. 2 и 3, съгласно която данъчната основа на доставката на урегулирани поземлени имоти и на нови сгради не може да бъде по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от нейната себестойност. Въпросната разпоредба е в противоречие с предвиденото в чл. 73 от Директивата.

Предвижда се изменение в частта, която урежда данъчната основа между свързани лица. Промяната се изразява в ограничаване на случаите, при които данъчната основа на доставките между свързани лица е пазарната цена, съобразно хипотезите, предвидени в чл. 80 от Директивата.

Във връзка с несъответствие на ЗДДС с Директивата в областта на туристическите услуги се предлага промяна в разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС. Предложената промяна предвижда намалената ставка да се прилага при настаняване, предоставяно в хотел, средства за подслон или в места за настаняване, а не при настаняване от хотелиер. С това всички потребители на услугата се поставят в еднакво данъчно положение. Предложеното изменение води и до промяна на досега съществуващото понятие „настаняване” с цел да се ограничи прилагането на намалената ставка при доставка на обща туристическа услуга от туроператор. За постигане на съответствие с европейското законодателство, с проекта се предлага и изменение в разпоредбите, които определят обхвата на специалния режим на облагане на туристическите услуги. Доставките, при които получател е друг туроператор, са изключени от приложното поле на режима на маржа. В тази връзка се предвижда въвеждане на ново понятие „пътуващо лице”, с което в обхвата на режима на маржа се включват доставките, при които получатели са данъчно задължени лица на обща туристическа услуга, която не е придобита с цел последваща продажба.
Във връзка с Решение на Съда на Европейския Съюз по дело С-203/10, се предлага изменение, свързано с правото на приспадане на данъчен кредит при внос на стоки втора употреба, които не са произведения на изкуството, колекционерски или антикварни предмети. Съгласно сега действащата разпоредба правото на приспадане на данъчен кредит на данъчно задължен дилър, платен при вноса на стоки, се отлага до момента на последваща доставка. С промяната правото на данъчен кредит може да се упражни по общия ред.

Със законопроекта се прецизират разпоредби на текстовете на ЗДДС. Въвеждат се и някои редакционни промени във връзка с възникнали проблеми в практиката. Въвеждат се задължения за лицата, използващи фискални устройства, да съхраняват документи, издадени от или във връзка с тези устройства. Предлага се още дължимият данък по продажбата в случаите на публична продан да се превежда по банкова сметка на компетентната по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс териториална дирекция на Националната агенция за приходите за съдебния изпълнител или заложния кредитор или по банкова сметка на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на публичния изпълнител. Проектът предвижда за освободена доставка да се счита учредяването или прехвърлянето на право на строеж до момента на издаване на разрешение за строеж.
Въвежда се възможност за физическите лица, упражняващи независима икономическа дейност, да останат регистрирани по ЗДДС за целия период на упражняваната дейност от момента на заличаване на търговската им регистрация без да преминават през процедура на дерегистрация, съответно облагане на активите и нова регистрация. В предложения проект се въвежда също така задължение за подаване на месечна справка-декларация по ЗДДС и отчетните регистри по електронен път, ако записите в регистрите са повече от пет. Предвижда се промените да влязат в сила от 1 януари 2012 година.

Още новини