Начало Новини Актуално Правителството одобри промени в данъчните закони

Правителството одобри промени в данъчните закони

Актуално
промени данъчни закони

Правителството одобри промени в Закона за ДДС, както и в други данъчни закони с цел намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, хармонизиране на българското с европейското данъчно законодателство, както и прецизиране на разпоредбите, които създават затруднения при практическото прилагане на законите.

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите чица (ЗДДФЛ) и Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) значително облекчават режима на деклариране и внасяне на корпоративни данъци и данъци върху доходите на физическите лица. Предложенията за промени ще доведат и до намаляване на разходите за администриране на данъците от приходната администрация, съобщиха от правителствената пресслужба.

Едни от най-важните промени в ЗКПО са свързани, с това че авансовите вноски за корпоративен данък се определят на базата на прогнозната данъчна печалба, без да се вземат предвид данъчните печалби от предходни години. Предвижда се данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 300 000 лв., да не правят авансови вноски за корпоративен данък.

За онлайн хазарта се въвежда данък от 7%, а за останалите видове хазартна дейност 15-процентната ставка се запазва.

Промените в Кодекса за доциално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) предлагат да бъде променен редът на погасяване на публичните задължения в чл. 169 от ДОПК, когато длъжникът не е в състояние да погаси всички задължения.

Въвежда се единно платежно нареждане, което предвижда поредност на погасяването на публичните задължения по реда на настъпване на падежа им.

Запазва се досегашният ред за погасяване на осигурителните вноски за задължително допълнително пенсионно осигуряване, като те ще се събират в отделна сметка с оглед техния капиталов характер и запазване правата на осигурените лица.

По отношение на здравноосигурителните вноски се дава възможност на лицата да заявят кое от задълженията си погасяват с оглед запазване на правата им по ползване на здравни услуги.

В Закона за данъците върху доходите на физическите лица се предвижда доходите от лихви по влогове и депозити в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени в държава-членка на Европейския съюз или в друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, да бъдат изключени от обхвата на необлагаемите доходи и от 1 януари 2013 г. да станат облагаеми със ставка от 10 процента.

Още новини