Начало Новини Актуално Правителството одобри проекта на Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията за 2021-2027 г.

Правителството одобри проекта на Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията за 2021-2027 г.

Актуално

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проекта на Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) за 2021-2027 г. Общият бюджет по програмата е в размер на 1 499 593 380 млн. евро. От тях 1 228 150 000 евро са предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Програмата ще финансира проекти в рамките на два приоритета: Иновации и растеж и Кръгова икономика. Приоритет Иновации и растеж е насочен към подобряване на иновационната и инвестиционната активност на българските предприятия, създаване на благоприятни условия за по-високо технологично развитие и цифровата им трансформация, създаване и развитие на нови предприятия в посока растеж и конкурентоспособност. Приоритет Кръгова икономика е свързан с повишаване на ресурсната и енергийната ефективност на предприятията и засилване на прехода към зелена икономика.

Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027 г. е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация. Основна целева група на програмата са предприятията с фокус върху малките и средните предприятия.

Предвидената подкрепа в рамките на ПКИП е насочена към преодоляване на идентифицираните предизвикателства пред развитието на България чрез адресиране на съответните нужди и потребности съгласно целите и приоритетите, заложени в стратегически документи на национално ниво като: Националната програма за развитие България 2030; Иновационната стратегия за интелигентна специализация за периода 2021-2027 г.; Националната стратегия за МСП в България 2021-2027 г., Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030, Стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2021-2027 г., както и Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 (ИНПЕК).

Като инструмент за изпълнение на политиките, заложени в тези документи, интервенциите и мерките по програмата ще спомогнат за фокусиране на усилията за икономическото развитие чрез подобряване на резултатите и продуктивността на иновационната система, създаване на благоприятни условия за качествено развитие и устойчив растеж на предприятията и цифрова трансформация в тяхна та взаимообвързаност и синергия.

Одобрението на проекта на Решение ще позволи на Управляващия орган да представи програмата на Европейската комисия за официално разглеждане и одобрение.

Още новини