Начало Новини Актуално Правителството одобри Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници

Правителството одобри Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници

Актуално

план за действие енергия възобновяеми източнициМинистерският съвет прие Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници. Документът поставя цели за производството от възобновяеми източници (ВИ) на различни видове енергия до 2020 г. - електрическа, топлинна и за охлаждане и в транспорта. Установената за България цел от 16% дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия до 2020 г. включва следните дялове от такива източници в съответните подсектори - 20,8% на електрическата енергия, 23,8% на енергията за отопление и охлаждане и 10,8% в транспорта.

За постигането на целите планът предвижда 58 мерки за насърчаване на тези производства, като отчита въздействието на повишената енергийна ефективност и въвеждането на енергоефективни технологии. Мерките са свързани с прилагането на европейските изисквания в областта на енергията от ВИ, енергийната ефективност и климатичните промени и по своя характер са административни, законодателни, регулаторни, финансови и информационни, съобщиха от правителствената пресслужба.

Планът съдържа оценка за прогнозния общ принос на всяка технология за производство на електрическа енергия от ВИ за постигане на целите за 2020 г. и на индикативната крива за дела на ВИ в електрическата енергия през периода 2010-2020 г. За постигането на целта до 2020 г. по отношение производството на електрическа енергия от ВИ е посочено, че са необходими инсталирани мощности в размер на 5 189 MW, които да осигуряват производство на 7 604 GWh, в това число от ВЕЦ (63%), вятърни електроцентрали (28%), слънчеви електроцентрали (6%) и биомаса (3%).

По отношение на прогнозния общ принос на всяка технология за производство на топлинна енергия и енергия за охлаждане от ВИ се очаква през 2020 г. общо произведената енергия да възлиза на 1 103 килотона нефтен еквивалент (ктне) чрез оползотворяване на биомаса, геотермална и слънчева енергия.

Към 2020 г. прогнозният общ принос на всяка технология за производство на енергия от ВИ в транспортния сектор ще достигне 302 ктне. Предвижда се най-голям принос да даде потреблението на биодизел, следвано от биоетанола и електрическата енергия от ВИ.

Още новини