Начало Новини Актуално Позиция на БТПП по предложенията за промени в Закон за Търговския регистър

Позиция на БТПП по предложенията за промени в Закон за Търговския регистър

Актуално

Да бъдат направени промени в Закона за Търговския регистър, с които по-добре да бъдат защитени търговските марки и фирмените наименования, настоява вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков. Пред участниците в кръгла маса, която се проведе в Народното събрание Българска търговско-промишлена палата (БТПП) представи своята позиция. Надявам се до есенната сесия на НС въпросите да са решени, отбеляза министъра на финансите пред участниците във форума - представители на Американската търговска камара, БСК, БТПП, КРИБ, депутати.

Практиката по прилагане на Закона показа, че е необходимо да бъдат направени изменения и допълнения в посока усъвършенстване и прецизиране на някои текстове и отстраняване на непълноти в уредбата. С оглед това, БТПП одобрява извършването на промени и допълнения на Закона за Търговския регистър, съобщиха от пресцентъра на Палатата.
БТПП подкрепя предложението за включване на текстове, дефиниращи основните принципи, въз основа на които се изгражда и поддържа търговския регистър. Тези принципи аргументираха позицията на Палатата за реформа на търговската регистрация и за изграждане на модерен електронен регистър.
Кои данни за регистрираните фирми и обявени документи да бъдат със свободен публичен достъп и кои да се ползват с контролиран достъп.
По принцип Палатата подкрепа предложенията в проекта, доколкото те отговарят на изискванията за публичност, регламентирани в Търговския закон, Закона за защита на личните данни и на Европейските директиви. Не е приемливо да бъдат публични лични карти на представителите, съдружници или акционери, нотариални актове за собственост, удостоверения за граждански брак и др. документи от личен характер, които могат да бъдат използвани неправомерно от недобросъвестни лица. По време на дискусиите по проекта бяха цитирани случаи за кражба на фирми.

Палатата подкрепя предложенията за:
- ползване на 50% намаление на таксата, когато документите се подават по електронен път, подписани с електронен подпис, тъй като това е стимул за по-широко използване на тази възможност;
- разширяване кръга на лицата, които с изрично, нотариално заверено пълномощно да могат да подават документи за регистрация, пререгистрация и обявяване на актове, което е улеснение за българските и чуждестранни предприемачи;
- предоставянето на възможност за отстраняване на непълности и несъответствия в документите в определен срок и ако този срок не бъде спазен, да се постанови отказ за регистрация.
Ново предложение за допълнение на Закона за ТР е направено във връзка с приемането на заявления за обявяване на годишните финансови отчети. Предложено е те да се приемат по „отделна пътека”, с отделна номерация и да се разглеждат отделно от останалите заявления. Да се отразяват н раздел „обработва се” по партидата на фирмата в 7-дневен срок. Това се прави с оглед очакваното масово предаване на финансови отчети в края на месец юни и за да бъде спазен законовия срок за приемането им. Палатата счита, че преодоляването на този проблем може да бъде разрешено много по-лесно и по-удобно за бизнеса чрез установяване на т.нар. ПЧП, като Агенцията по вписванията възложи с договор на организации - подизпълнители, разполагащи с необходимия капацитет и материално техническа база да извършват тази дейност. В този смисъл БТПП е предложила текст, който да бъде включен в „Допълнителните разпоредби” на Закона за ТР.
От особено значение са въпросите, свързани със „запазване на фирма” и „търговска марка”. По тези въпроси в сега действащия закон няма ясна регламентация и затова е необходимо да се направят допълнения на текстовете. БТПП подкрепя извършването на такива промени, но счита, че е необходимо да се даде ясна дефиниция на термина „заблуждаващо сходство”.
Във връзка с изтичащия в края на годината срок за пререгистрация считаме, че същият не е добре да се удължава и в този смисъл принципно подкрепяме предложенията за промяна на закона. Трябва да се има предвид обаче, че осъществяването на процедура по служебна ликвидация на непререгистрираните фирми ще бъде свързано с големи разходи за Агенцията по вписванията и няма гаранции, че тези разходи ще бъдат възстановени впоследствие.

Още новини