Начало Новини Актуално Повишават се акцизните ставки върху газьола и керосина

Повишават се акцизните ставки върху газьола и керосина

Актуално
акцизи данъци

Правителството одобри проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. Основните промени са продиктувани от поетите ангажименти за достигане на минималните за Общността размери на акцизната ставка за различните видове енергийни продукти, както и от въвеждане на изискванията за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки.

Във връзка с поети с Договора за присъединяване на Република България към ЕС задължения за поетапно повишаване на акцизните ставки се предлага повишаване на акцизните ставки върху газьола и керосина и въвеждане на положителна акцизна ставка върху природния газ, както следва:

  • за газьол и керосин – от 615 лева на 630 лева за 1000 литра;
  • за природен газ, използван като моторно гориво – 0,85 лева за 1 гигаджаул;
  • за природен газ, използван като гориво за отопление – 0,10 лева за 1 гигаджаул;
  • за природния газ, използван за битови нужди по смисъла на Закона за енергетиката – 0 лв. за гигаджаул.

За достигане на минималните нива на облагане с акциз, заложени в Директива 2003/96/ЕО относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията, се предвижда повишението на акциза за природния газ да влезе в сила от 1 юни 2012 г. По този начин се създава възможност за поетапно повишаване на акциза върху природния газ, използван като моторно гориво и гориво за отопление, до изискуемия от ЕК срок, който е октомври 2013 г.
Със законопроекта се създава възможност за прилагане на намалена акцизна ставка за бира, която се въвежда на територията на страната от независими малки пивоварни, регистрирани на територията на друга държава-членка на ЕС. С предложението се транспонира изцяло разпоредба от Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки. По този начин се създава възможност за еднакво прилагане на намалената ставка за бира, произведена от „независима малка пивоварна”, без оглед на това дали същата се намира на територията на страната или на територията на Общността.
Законопроектът предвижда включване на енергийните продукти с код по КН 3811 11, 3811 19 00 и 3811 90 00 в обхвата на режим отложено плащане на акциз. Тези кодове се отнасят за добавки за подобряване на вискозитета, антикорозионни добавки и други, предназначени за прибавяне към моторни горива. Извън обхвата на режим отложено плащане на акциз остават добавките към смазочните масла с код по КН 3811 21 00 (добавки към смазочни масла, съдържащи нефтени масла или масла, получени от битумни минерали) и 38 11 29 00 (други добавки към смазочни масла). Този вид смазочни масла не са включени в предмета на действие на енергийната директива, тъй като се използват за цели различни от моторни горива или горива за отопление.

Друго предложение е нова редакция на определенията за „митнически режим с отложено плащане или митническо направление” и „внасяне на акцизни стоки”. Целта е да се постигне пълно съответствие с понятията, които въвежда Директива 2008/118/ЕС относно общия режим на облагане с акциз. В сега действащите разпоредби на закона дефиницията за митнически режим, регламентирана и в митническото законодателство с чл. 4, т. 16 на Регламент (ЕИО) 2913/92 г. не включва временно складираните стоки, както и направление свободна зона или свободен склад.

В законопроекта се предвижда и отмяна на чл. 40 в от Закона за виното и спиртните напитки, който урежда реда и условията за регистрация на специализираните малки обекти за дестилиране (казани). Отмяната се предлага поради факта, че от 1 юни 2006 г. Националната агенция за приходите вече не администрира акцизите и сега съществуващите разпоредби на този член са неприложими в практиката. Режимът е изцяло уреден в Закона за акцизите и данъчните складове и се администрира от Агенция Митници.
Направени са и предложения с редакционен и правно-технически характер, които целят единствено прецизиране на законовите разпоредби.

Промените трябва да бъдат приети и от Народното събрание.

Още новини