Начало Новини Актуално Повече от 1000 домакинства в Стара Загора ще получат възможност за алтернативни форми на отопление

Повече от 1000 домакинства в Стара Загора ще получат възможност за алтернативни форми на отопление

Актуално

екологияПовече от 1000 домакинства в Стара Загора, подбрани по определени критерии, ще получат екологични отоплителни уреди, с цел да бъде намалено съдържанието на фини прахови частици в атмосферния въздух. Очаква се след 6 години, когато проектът приключи, замърсяването с ФПЧ да намалее със 160 тона годишно. Идеята е да бъдат обединени административния капацитет на общините и желанието на гражданите за подобряването на качеството на атмосферния въздух, обяви на пресконференция днес Росица Копривчина, директор на Дирекция „Транспорт, екология и чистота“ в Община Стара Загора. Независимо, че Стара Загора постигна добри резултати през 2017 и 2018 г. по отношение на намаляване на емисиите от фини прахови частици, за да се запази и поддържа постигнатото, се насочват усилия основно към намаляване на емисиите от битово отопление. Това е един продължителен и изискващ много усилия процес не само от страна на общинската администрация, но и от гражданите, признават от екипа на проекта, в който влизат още Пламен Йорданов, началник на отдел „Екология“ и координаторът - главен експерт Маргарита Георгиева.

Община Стара Загора и още 5 общини започнаха изпълнението на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по програма LIFE 2014-2020 на Европейския съюз. Общата стойност на проекта е 16 666 266 евро, като финансирането от ЕК е 60%, а останалата част е съфинансиране от бенефициентите. За Община Стара Загора са предвидени около 1,5 млн. евро, от които 593 903 евро е собствения принос за изпълнение на дейностите от проекта.

В първата – аналитичната фаза на проекта, която продължава 15 месеца, ще се направи подробно проучване на отоплението на домакинствата, като източник на замърсяване на въздуха и ще бъдат определени районите, в които подмяната на горивната база ще има най-голям ефект върху качеството на въздуха. Ще бъдат доставени и монтирани две стационарни мониторингови станции, които след приключването му ще станат собственост на общината и ще бъдат включени в Националната система за измерване на качеството на атмосферния въздух, която съществува и в момента. На база на събраните данни ще се разработи схема за преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата, обясниха от екипа на проекта. Данните от стационарните станции ще бъдат използвани и за разработване на система за ранно предупреждение за очаквано замърсяване, в рамките на 2-3 дни преди очакваните превишения на дневните пределни стойности на ФПЧ, въз основа на математическо моделиране.

Във втората фаза на проекта, който продължава 15 месеца, пилотно ще бъдат включени 80 домакинства към алтернативни форми на отопление, като оборудване с универсални технически параметри (например котли, печки и др.), или използване на съществуващи системи за газоснабдяване.

Последната трета фаза е с подължителност 3,5 години, което включва същинския преход към алтернативни форми на битово отопление за 10 000 домакинства, които са заявили желание в Стара Загора. През този етап ще бъде направена и оценка на изпълнението на схемата и изготвено предложение за прилагането ѝ във всички общини с лошо качество на въздуха, което ще бъде представено на НСОРБ.

Подмяната на горивните отоплителни уреди с алтернативни ще се прилага с предимство в кварталите, където намаляването на замърсяването е реалистично и съответства на желанието на обитателите им да заменят своите отоплителни уреди. Допустими варианти за подмяна на печки и котли, използващи дървен материал и въглища, ще бъдат:

  • отопление на газ (използване на централна мрежа) - котли, радиатори;
  • индивидуално газово отопление (за къщи извън газопреносната мрежа) - котли, радиатори;
  • отопление с пелети - печки, котли и радиатори.

По проекта няма да се финансира изграждането на връзки към газовите и централните отоплителни мрежи и друга инфраструктура и оборудване, които са собственост на съответните фирми, предоставящи услугата, както и свързаните с тях такси. Отоплителните уреди ще бъдат предоставяни на домакинствата от общината срещу определени задължения, чрез договор за ползване за период от 5 години, след което ще се прехвърлят на домакинството.

Домакинствата ще бъдат инспектирани през 5-годишния период, ще предоставят информация за разходите при експлоатация на уредите, активно ще рекламират схемата на техни съседи, приятели и други лица, а прехвърлянето на собственост може да влезе в сила едва след подписването на нов договор между общината и новия собственик за поддръжка на оборудването, инсталирано по време на изпълнението на проекта, и всички други задължения по договора.

За подбора на домакинствата след широко обществено обсъждане ще бъдат разработени критерии за допустимост на кандидатите. С най-висок приоритет ще бъдат местоположения (квартали) с доказан най-голям принос за замърсяването от битово отопление, социалният статус на домакинствата, като приоритет ще бъде даден на домакинствата, които са бенефициенти на Програмата за целево енергийно подпомагане.

Предстои актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух – ОПОС 2014-2020 г. на Община Стара Загора, обясниха още участниците в пресконференцията. Продължава честото миене на улиците в града по график, ще бъдат засадени нови дръвчета по улиците, ще се изградят и нови велоалеи. Продължава и въвеждането на мерки за енергийна ефективност на административни и жилищни сгради, стана ясно още днес.

Още новини