Начало Новини Актуално ПОКАНА за изпращане на предложения за иницииране на изследвания в тематични направления

ПОКАНА за изпращане на предложения за иницииране на изследвания в тематични направления

Актуално

Във връзка с изпълнение на проект Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии по Компонент 2 Научни изследвания и иновации на Националния план за възстановяване и устойчивост е планирано да се сформират три Научно-иновационни съвета в следните тематичните области:

  • Съвет по иновативни материали и зелени технологии
    Съвет по ресурсна ефективност и кръгова икономика
    Съвет по информационни и комуникационни технологии.

Обявата и всички документи за номиниране на членове на Научно-иновационни съвети могат да бъдат намерени на адрес: https://www.bas.bg/?page_id=40377.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора активно съдейства за подпомагане на връзката между науката и бизнеса и при настоящата тема дава информация и приканва предприемачите за активност. 

В Стара Загора и Казанлък са създадени регионални академични центрове (РАЦ), като те са част от Националната академична мрежа, създадена по инициатива на Българската академия на науките, включваща 18 такива центъра в различни градове на страната. Основна цел на двата центъра в област Стара Загора е да съдействат за широко, пълноценно и ефективно сътрудничество между институтите на БАН и техните подразделения, в т.ч. Институт за космически изследвания и технологии, Тракийски университет и другите регионални научни звена – Земеделски институт Стара Загора, Института по полски култури Чирпан, Института по розата и етеричномаслените култури Казанлък. Другото направление е поддържане на партньорство с образователната инфраструктура, регионалната и местни власти, гражданския сектор и иновативния бизнес от Старозагорския регион за съкращаване на пътя на научните разработки до тяхната практическа реализация. РАЦ са медиатор между образователният, културният, научният и технологичният капацитет на региона.

Българската академия на науките е водеща научна организация в страната и един от основните стълбове на националната научно-изследователска и иновационна екосистема. В академията работят около 2600 квалифицирани учени, които извършват изследвания в основните области на познанието. Тематично, научните звена на БАН са разпределени в девет научноизследователски направления. Три от тях - Нанонауки, нови материали и технологии, Енергийни ресурси и енергийна ефективност, Информационни и комуникационни науки и технологии концентрират висок потенциал - над 50 % от международно разпознаваемата научна продукция на БАН е в тези направления, които са пряко свързани с двата национални приоритета - постигане на дигитален и зелен преход.

Освен към фундаменталните изследвания, БАН има значителен принос към приложните изследвания и иновации. През последните години се издават средногодишно около 30 патента и се регистрират около 20 полезни модела със заявител БАН или нейни звена. Институтите на БАН са партньори на фирми в изпълнението на проекти, финансирани по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност и Националния иновационен фонд, изпълняват договори за разработки, възложени от български или чуждестранни фирми. Голяма част от тези разработки са в сферата на зелените технологии и нови материали, роботиката и информационните и комуникационни технологии.

Въпреки значителните резултати, високата експертиза и компетентност на изследователите на БАН и подобрената научна инфраструктура, потенциалът на изследователите на Академията за приложни разработки и иновации все още се използва недостатъчно. Сред основните причини са сравнително слабата връзка с бизнеса и сравнително ниският брой на реализирани в практиката иновационни и технически решения, както и намаляващият брой на млади специалисти, избиращи научна кариера, и то по-специално в областта на природните и технически науки, тясно свързани с възможности за иновации. За преодоляване на тези проблеми, БАН активно участва в мерки от национален мащаб, а именно:

  • Участие, съвместно с изследователските университети и други партньори, в изграждането на Центровете за върхови научни постижения и компетентност (два от центровете за върхови научни постижения и четири от центровете за компетентност по ОП НОИР са с водеща организация - институт на БАН);
  • Участие в Националната пътна карта за научна инфраструктура (институти на БАН са координатори на 23 от включените 50 инфраструктури);
  • Участие в Националните научни програми;
  • Участие в програмите за подкрепа на млади учени.

БАН разработи проект на инвестицията, която е насочена към осъществяването на висококачествена научно-приложна и иновационна дейност в съответствие с националните приоритети за развитие на икономиката и поставените цели в националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Затова засилването на иновационния капацитет на БАН и активното й участие в националната научноизследователска и иновационна екосистема с оглед на ускоряване на икономическата трансформация на страната е основната цел на инвестицията, изпълнявана в рамките на ПВУ.

Основен проблем, свързан с иновационната дейност на БАН, е недостатъчната обвързаност на разработваните иновации с нуждите на бизнеса. Затова една от специфичните цели на инвестицията е създаването на иновативни решения от научни колективи на БАН в отговор на конкретни теми, дефинирани от страна на бизнеса, свързани със зеления преход и цифровите технологии. За изпълнение на тази цел се предвижда засилване на капацитета на БАН в областта на технологичния трансфер и подкрепа на научни колективи от звената на Академията за провеждане на ефективни приложно насочени изследвания, свързани с решаване на индентифицирани от бизнеса технологични проблеми и тенденции за развитие.

Целта на настоящата покана е да бъдат идентифицирани темите и областите на изследвания от интерес за бизнеса, което да подпомогне инициирането на добър старт на изпълнение на програмата за НИРД по инвестицията, създаване на предпоставки за подобрена комуникация и убеденост в повече представители на бизнеса в ползата от изграждане на икономика, основана на знания. Представителите на икономическия сектор (малки, средни и големи предприятия, клъстери, професионални и браншови организции и сдружения) се поканват да предоставят информация за необходимостта от развитие на определени области и тематични направления, които изискват предхождащи научни изследвания, създаване на благоприятна среда и основа за ефективен трансфер на иновации чрез сътрудничество между бизнеса и научните екипи. Тази информация ще бъде анализирана и обобщена в тематични направления, които ще бъдат включени в насоките за подготовка на проектни предложения от страна на научните екипи на БАН. Одобрените проектни предложения ще бъдат финансирани по инвестиция C2I2 Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии, изпълнявана в рамките на ПВУ. Приоритет ще имат предложенията свързани със зеления преход и цифровите технологии. Ключова роля в тези дейности ще имат Научно-иновационните съвети, чиито състав с представители както от научните среди, така и от икономическия сектор, е в процес на формиране.

Предложения за иницииране на изследвания в определено тематично направление или област, както и кратка обосновка от необходимостта от извършване на НИРД и очакваното въздействие върху конкретен сектор (в обем до 1 страница), моля да изпращате на следния електронен адрес: pvu_ban@cu.bas.bg

Очакваме вашите предложение в срок до 2 март 2023 г. се казва в поканата, подписана от председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски.

Документи за сваляне

Още новини