Начало Новини Актуално ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР Кръговата икономика - предизвикателства и възможности

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР Кръговата икономика - предизвикателства и възможности

Актуално

12 април, град Стара Загора, хотел Верея

Семинарът се провежда в рамките на проекта Кръгова икономика за устойчиво бъдеще - гражданското общество в България за Европейския зелен пакт (LIFE CE STARSEED), финансиран по Програма LIFE на ЕС. Обученията, които се организират в рамките на проекта, целят да се подпомогне подготовката на бизнеса за трансформацията към кръговата икономика. Бенефициент по проекта е Клуб Икономика 2000 - неправителствена организация в обществена полза, която подготвя и ще провежда обученията.

Обученията ще се провеждат в градовете София, Бургас, Велико Търново, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора и Смолян.

Обучителните семинари са в три самостоятелни модула, по един семинар за всеки модул във всеки от посочените градове, посветени на:

  • Зелената сделка, принципите на кръговата икономика и очакваното законодателство в първия модул Кръговата икономика - предизвикателства и възможности;
  • Най-добрите практики в различни бизнес сфери и поведенчески модели във връзка с кръговата икономика в държавите членки на ЕС и други държави във втория модул Кръгова икономика - надграждане;
  • Възможности за привличане на средства за реализиране на бизнес проекти в третия модул Мобилизирането на национални и европейски фондове за кръгова икономика по национални и европейски финансиращи програми и финансови инструменти.

За участие в семинарите не се заплаща такса или каквото и да е друго плащане.

Настоящата покана се отнася за първия семинар от първия обучителен модул Кръговата икономика - предизвикателства и възможности, който ще се проведе в град Стара Загора на 12 април 2022 г.

ДНЕВЕН РЕД

9.30-10:00

Регистрация

10.00-10:30

Откриване. Встъпителна сесия

- представяне на участниците

- представяне на проекта

- цели на семинара

10.30 - 11:15

Европейската зелена сделка

11.15 - 11:30

Кафе пауза

11:30 - 12:30

Законодателен пакет на ЕС Подготвени за цел 55

12.30 - 13:30

Обяд в хотела

13:30 - 14:15

Кръговата икономика - същност, принципи и приоритетни области

14.15 - 15:00

Стратегията и план за действие за преход към кръгова икономика на Република България, 2021-2027г

15.00 - 15:30

Кафе пауза

15.30 - 16:30

Упражнение и дискусия

16:30 - 17:00

Обобщаване. Следващи стъпки. Закриване.

 

Повече за проекта

Проектът Кръгова икономика за устойчиво бъдеще - гражданското общество в България за Европейския зелен пакт (LIFE CE STARSEED) се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма LIFE на ЕС. Бенефициент по проекта е Клуб Икономика 2000 - неправителствена организация в обществена полза ( http://www.club2000.org/bg/home.html ). Клуб Икономика 2000 е без партньори по проекта (съгласно поканата за кандидатстване LIFE 2020 Call for Proposals from NGOs on the European Green Deal допустимо беше кандидатстването единствено самостоятелно от една неправителствена организация, отговаряща на определени изисквания). Договорът за изпълнение на проекта беше подписан наскоро и е със срок на изпълнение юни.2023 г.

Общите цели на проекта са:

  • да подпомогне подготовката на бизнеса за трансформацията към кръговата икономика с акцент върху възможностите и последствията за бизнеса от законодателния пакет на европейско ниво Готови за цел 55 (предложението за законодателен пакет съдържа промени на и нови общо 26 европейски директиви и регламента, които засягат всички бизнес сектори-данъчно законодателство, европейска схема за търговия с емисии, енергийна ефективност и ВЕИ, финансов инструмент за въглеродни граници (мита), фондове за подпомагане трансформацията след Зелената сделка и т.н.) ;
  • да катализира промяна в поведението и прилагане на устойчиви модели за кръгова икономика

Целите на проекта ще бъдат постигнати чрез разнообразни действия, основните от които са:

Планирано е провеждането на специализираните обучения да се организира в София, Бургас, Велико Търново, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора и Смолян. Обучителните семинари са в три самостоятелни модула, по един семинар за всеки модул във всеки от посочените градове, посветени на: принципи на кръговата икономика в първия модул Кръгова икономика, като акцент и специално внимание ще бъде отделено на законодателния пакет на европейско ниво Подготвени за цел 55, изискванията на който след приемането му ще окажат огромно въздейстиве върху посоката на бизнес развитието; най-добрите практики в различни бизнес сфери и поведенчески модели във връзка с кръговата икономика на ниво ЕС във втория модул Кръгова икономика - надграждане; възможности за привличане на средства за реализиране на бизнес проекти в третия модул Мобилизирането на национални и европейски фондове за кръгова икономика по национални и европейски финансиращи програми и финансови инструменти. На участниците в обученията ще бъдат представени, като неделима част от модулите, практически ориентирани материали по съответната тема. Обученията ще се състоят в периода март-април 2022год. - март 2023 год. като не се предвижда такса за участие за фирмите/представители на браншови/регионални асоциации на бизнеса.

В помощ на бизнеса, по проекта ще бъде разработена интерактивна уеб платформа, която ще свързва потребители и бизнеси предоставящи/търсещи стоки и услуги, свързани с кръговата икономика, свързвайки продукти и услуги, събития и потребители в геореферирана карта.

Друга съществена част от проекта е създаването и функционирането на инициатива с бранд Star Alliance за кръгова икономика, състояща се от фирми, различни бизнес асоцииации и камари, образователни институции и общини, които желаят доброволно да прилагат принципите на кръговата икономика и да обменят добри практики, информация и идеи. Предвижда се дейностите да стартират през м. -март 2022 год. Пръвоначално Алиансът ще се фокусира върху: политика по отпадъците в подкрепа на предотвратяване на отпадъците и кръговостта, намаляване на отпадъците по специфични потоци и други мерки за предотвратяване, хармонизиран модел за разделно събиране на отпадъците и маркировка, подкрепа за прехода към кръговата икономика посредством фондове за Кохезионната политика и Фондът за справедлив преход. Впоследствие Алиансът ще се фокусира върху веригата на стойността на пластмасовите и опаковъчните продукти и ще покрива широк спектър икономически сектори с амбицията да поддържа и разшири тематичните области и продуктови вериги в съответствие с развитията на европейската политика и интересите на членовете на Алианса.

Материали за обучения и консултации, видео клиповете, интерактивната платформа, различни конкурсни и медийни инициатива, ще станат основни ресурси, върху които Алиансът ще надгражда и които ще бъдат използвани от неговите членове. Членовете на Алианса ще се възползват от организираните обучения и консултации по време на обученията като целта е да бъдат подготвени за предстоящите законодателни промени на европейско ниво, така че да ориентират бизнеса си в съответствие с перспективите на европейско ниво.

Ще бъде разработена и специална страница на Алианса, която ще е официалната и представителна страница където регулярно ще бъде публикувана информация и новини, засягащи бизнеса във връзка с кръговата икономика - европейски инициативи, национални инициативи, добри практики и модели от чужбина и страната, успешни модели за преход и др.

Друга задача, която проектът си поставя, е организиране и консултирането с партньорите на различни национални стратегически и нормативни документи в областта на кръговата икономика, вкл. изготвяне на становища до съответните институции, сред които и проекта на Стратегията за преход на РБългария към кръгова икономика 2021-2027 год. (очаква се последният вариант да бъде подложен на обществено обсъждане през февруари т.г. преди приемането от Министерския съвет).

Ще бъде проведен конкурс с награди за ученици в горните класове, студенти и докторанти по темата на проекта.

Още новини