Начало Новини Актуално Покана за публично обсъждане на намеренията за поемане на дългосрочен дълг от Община Стара Загора през 2020 г.

Покана за публично обсъждане на намеренията за поемане на дългосрочен дълг от Община Стара Загора през 2020 г.

Актуално

Община Стара ЗагораОбщина Стара Загора организира публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг от Обединение Фонд за устойчиви градове, от Фонд ФЛАГ ЕАД и Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг. Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров кани всички жители на общината да участват в публичното обсъждане.

То ще се проведе на 28 септември (понеделник) от 17:30 часа, в зала Петко Славейков на Община Стара Загора.

I. Предназначение на дълга - за изпълнение на инвестиционни проекти както следва:

 1. Обновяване на Летен театър в парк Митрополит Методий Кусев, град Стара Загора
 2. Реконструкция и обновяване на Драматичен театър Гео Милев, град Стара Загора
 3. Ремонт и въвеждане на мерки енергийна ефективност в СУ Христо Ботев и СУ Васил Левски, град Стара Загора.


II. Обединение Фонд за устойчиви градове

 1. Максимален размер на дълга - 6 950 000 (шест милиона и деветстотин и петдесет хиляди) лева в т.ч. за:
  a. Обновяване на Летен театър в парк Митрополит Методий Кусев, град Стара Загора на стойност до 2 950 000 лева
  b. Реконструкция и обновяване на Драматичен театър Гео Милев, град Стара Загора на стойност до 4 000 000 лева
 2. Валута на дълга - български лева
 3. Вид на дълга - дългосрочен дълг за изпълнение на инвестиционни проекти
 4. Срок за погасяване - до 180 месеца
 5. Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни средства
 6. Максимален годишен лихвен процент - осреднена лихва за целия кредит до 1 % на годишна база
 7. Такса за управление на кредит - до 0,5% годишно
 8. Такса за предсрочно погасяване:
  • при предсрочно погасяване до месец декември 2023 година със собствени средства до 1,5% върху остатъчния размер на кредита
  • при предсрочно погасяване до месец декември 2023 година със средства различни от собствените до 5 % върху остатъчния размер на кредита
 9. Такса ангажимент - до 0,5% годишно
 10. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - без други такси и комисиони
 11. Начин на обезпечение на кредита - учредяване на особен залог по реда на Закона за особените залози върху настоящи и бъдещи вземания на община Стара Загора на парични средства (собствени приходи) на Общината по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от а до ж от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Стара Загора по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви а и б от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог от Закона за публичните финанси.

III. Фонд ФЛАГ ЕАД и Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие

 1. Максимален размер на дълга - 6 500 000 (шест милиона и петстотин хиляди ) лева, за Проект Ремонт и въвеждане на мерки енергийна ефективност в Средно училище Христо Ботев и Средно училище Васил Левски - град Стара Загора в т.ч. за:
  a. СУ Васил Левски, град Стара Загора на стойност до 3 000 000 лева
  b. СУ Христо Ботев, град Стара Загора на стойност до 3 500 000 лева
 2. Валута на дълга - български лева
 3. Вид на дълга - дългосрочен дълг за изпълнение на инвестиционни проекти
 4. Срок за погасяване - до 180 месеца
 5. Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни средства
 6. Максимален годишен лихвен процент - плаващ лихвен процент, формиран от сбора на 6 месечен Euribor плюс надбавка от до 3 % на годишна база
 7. Такса за предсрочно погасяване - няма
 8. Такса ангажимент - до 1% годишно
 9. Начин на обезпечение на кредита - учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи вземания на община Стара Загора на парични средства (собствени приходи) на Общината по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от а до ж от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Стара Загора по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви а и б от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог от Закона за публичните финанси.

Писмени предложения и становища ще се приемат в деловодството на Община Стара Загора и на електронен адрес s.deneva@starazagora.bg.

Още новини