Начало Новини Предстоящо Покана за подаване на проектни идеи за изпълнение на плана за интегрирано развитие на община Стара Загора

Покана за подаване на проектни идеи за изпълнение на плана за интегрирано развитие на община Стара Загора

Предстоящо

Община Стара Загора в качеството си на териториален орган по подбор на проектни идеи по Приоритет 1 Интегрирано градско развитие на Програма Развитие на регионите 2021-2027, кани всички заинтересовани страни за подаване на проектни идеи по Приоритет 1 на Програма Развитие на регионите за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община Стара Загора.

Основна цел

Основна цел на кандидатстването с проектни идеи по Приоритет 1 Интегрирано градско развитие на Програма Развитие на регионите 2021-2027, е приоритизацията на проекти, адресиращи нуждите на местните общности в съответствие с Плана за интегрирано развитие на община Стара Загора, както и насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично развитие, култура, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността в градските райони.

Бюджет за Община Стара Загора

Бюджет за Община Стара Загора: 50 018 784 лв. БФП

Предвиденият размер на БФП за една проектна идея не може да бъде по-малък от 1 %, а максималният размер, независимо от вида на мерките и броя на партньорите включени в нея, не може да надвишава 50 % от заделения за Община Стара Загора индикативен бюджет.

Допустими мерки по програмата

 • Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност
 • Енергийна ефективност
 • Устойчива мобилност, включително градска мобилност
 • Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност
 • Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства
 • Образователна инфраструктура
 • Здравна инфраструктура
 • Социална инфраструктура
 • Жилищно настаняване
 • Култура, спорт и туризъм

Допустими бенефициенти по процедурата

 • Държавни органи
 • Областни администрации
 • Общински власти на всички градски и селски общини в съответствие с териториалния обхват на допустимите дейности
 • Представители на гражданското общество (неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати, фондации)
 • Представители на бизнеса (предприятията)
 • Научна и академична общност, включително училища и висши учебни заведения
 • Сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост
 • Лечебни заведения, държавна или общинска собственост, само в партньорство съответно с Министерството на здравеопазването (в случай на държавна собственост) или общината (в случай на общинска собственост)
 • Културни институти
 • Други организации от публичния сектор.

По процедурата кандидатите могат да участват самостоятелно или в партньорство. В реализацията на една проектна идея не могат да участват повече от 5 партньора (кандидат/водещ партньор и 4 партньора).

Разяснения относно изискванията за кандидатстване с проектни идеи и процедурата на подбор

Всяка заинтересована страна има право да поиска разяснения относно изискванията за кандидатстване с проектни идеи и процедурата на подбор, като изпрати съобщение на следния електронен адрес: mz_oprr@mrrb.government.bg

Разяснения се предоставят от Управляващия орган на Програма за развитие на регионите /ПРР/ в срок от 7 работни дни от постъпването на искането за разяснение чрез публикуване на разяснение на сайта на ПРР, меню Изпълнение, подменю Процедури, отворени за кандидатстване.

Предоставените разяснения от Управляващия орган на Програма за развитие на регионите имат задължителен характер по отношение на подбора, осъществяван от териториалните органи. Заинтересованите страни могат да изпращат искания за разяснения в срок до 14 дни преди изтичане на крайния срок за подаване на проектни идеи. Искания, постъпили след този срок, няма да бъдат разглеждани и няма да получат отговор.

План за интегрирано развитие на община Стара Загора

Срок на подаване

Подаването на проектни идеи се извършва на електронен адрес:  delovodstvo@starazagora.bg

Крайният срок за подаване на проектни идеи е до 17:30 ч. на 09.05.2024 г.

Указания и документи

Покана за подаване на проектни идеи за изпълнение на ПИРО Стара Загора

Указания за кандидатстване

 

Документи за сваляне

Още новини